Tekstit

Alkusanat

Kuva
Blogin otsikkona voisi hyvin olla presidentti Urho Kekkosen kuuluisa lausahdus "Saatanan tunarit". Tarkoituksena ei ole kuitenkaan kirjoittaa "myllykirjettä", vaan kertoa subjektiivisia kokemuksia muuttovalmiin omakotitalon tuomista haasteista. Rakennustoimiala ja sen intressipiirit rummuttavat suomalaisen rakentamisen korkeasta tasosta. Pientalorakentamisen todellisuus on kuitenkin toinen. Mikäli olet ajatellut tilata talopaketin tai olet jo sellaisen tilannut, sinulle on hyödyllistä lukea blogini postaukset ja tutustua lähemmin millainen todellisuus mainosten takaa voi paljastua. Toivon, että blogini toimii jonkinlaisena herättäjänä ja saa kuluttaja-asiakkaan kiinnittämään työmaalla huomiota hyvään rakentamistapaan. Omavalvonta ja välitön puuttuminen hyvän rakentamistavan laiminlyöteihin on avainasemassa. Kuluttaja-asiakkaalla on usein täysin eri käsitys talopakettitoimittajan kanssa, mitä pitäisi saada aikaan. Käytännössä kuluttaja-asiakas joutuu ostamaan muuttov

Keskituloinen voi unohtaa haaveet unelmien talosta

Kuva
Normaalioloissa asuntojen kysyntään vaikuttavat mm. kotitalouksien tulotaso, muuttoliike, väestönkasvu ja väestön ikäjakauma. Koronapandemia kiihdytti asuntokauppaa poikkeuksellisella tavalla ja vaikutti myönteisesti pientalorakentamiseen. Esimerkiksi muuttoliike pääkaupunkiseudulta kehyskuntiin lisääntyi ihmisten hakiessa väljempiä asuintiloja mm. etätyöntekoa varten. Vuonna 2020 kysynnän kasvu näkyi selvästi erityisesti rivi- ja omakotitalojen kohdalla. Useilla talotehtailla pientalotoimitukset osoittivat huomattavaa kasvua. Samaan aikaan koronapandemiaan liittyneet hallintatoimet pysäyttivät tehtaita useissa maanosissa, josta seurasi komponenttipula useilla eri teollisuudenaloilla. Tilanne johti laajoihin lomautuksiin ja irtisanomisiin. Työttömyysjaksot vaikuttivat myöhemmin kotitalouksien kykyyn suoriutua asuntolainoista ja muista juoksevista kotitalousmenoista. Koronapandemiaan liittyneiden rajoitusten poistuttua nähtävissä oli uusia aiempaa vakavampia pientaloteollisuuteen vaikut

Sovinto saavutettu

Kuva
  Osapuolten välille syntyi uusi sovintoratkaisu ja asian käsittely on päättynyt. Projektin aloituksesta on kulunut jotakuinkin nelisen vuotta. Vihdoin saavutettiin sovinto, joka oli molempien osapuolten hyväksyttävissä ja päättää tämän taloprojektin. Tähän voi suhtautua ainakin kahdella eri tavalla. Joko niin, että "DEN Finland Oy varasti elämästäni neljä vuotta" tai niin, että "ongelmat ovat ystäviäni". Onneksi tätä asiaa ei tarvitse nyt heti päättää. Tärkeä ja merkityksellinen asia tässä kuitenkin on, ettei tätä yritystä tarvitse enää muistuttaa rakentamismääräysten noudattamisesta ja kuluttajan oikeuksista. Jää nyt aikaa muuhunkin elämään. Kiitokset lukijoille Haluan tässä vaiheessa kiittää lukijoita yhteisestä vuosia kestäneestä mielenkiintoisesta ja opettavaisesta matkasta. Edelleen voit kommentoida postauksia ja kirjoittaa omista kokemuksista. Palaan uusilla postauksilla asiaan, jos aihetta ilmenee.

DEN Finland Oy jakautui

Kuva
Liiketoiminnan rönsy syntyi 2017 Pohjolan Design-Talo (omistaja Detapo Oy) hankki Talliosake-tuotemerkillä liiketoimintaa harjoittaneen Laponte Oy:n itselleen osakevaihdolla. Tämän jälkeen Laponte Oy sulautettiin 30.11.2017 liiketoimintasiirrolla Pohjolan Design-Taloon. Pohjolan Design-Talon toimitusjohtaja Jaakko Taivalkoski totesi yhtiön julkistamassa tiedotteessa 1.6.2017 seuraavaa: ”Talliosake on nopeasti kehittyvä yritys, jolla on suuret kasvumahdollisuudet. Se tuo merkittävän ulottuvuuden Pohjolan Design-Talon tuoteperheeseen ja yhtiön asiakkaille aikana, jolloin kaupunkimaisen pientaloasumisen tarve kasvaa, tonttien koko ja asuntojen neliömäärä pienenevät ja säilytystilojen tarve on yhä suurempi.” DEN Group Oy jakautui kahdeksi erilliseksi yhtiöksi Viisi vuotta myöhemmin liiketoiminnan rönsystä piti päästä kiireellisenä eroon. DEN Group Oy kertoi 11.5.2022 jakavansa DEN Finland Oy:n Kodit- ja Tilat-liiketoiminnot kahdeksi juridisesti erillisiksi yhtiöiksi. Yhtiörakenteen muutos

Riita jatkuu... jatkuu...

Kuva
Kuluttajariitalautakunnan ratkaisun pohjalta osapuolten välille syntyi yhteisymmärrys. Näkemykseni mukaan tavarantarkastajan palveluksille ei ollut tarvetta. Totesin DEN Finland Oy:lle, että molempien osapuolten etu on luopua kuluttajariitalautakunnan ehdottamasta hintavasta ja tarpeettomasta tavarantarkastajan käytöstä. Ehdotin näiden kahden tavarantarkastajan käyttöä edellyttävien kohdan sopimista hyvin maltillisella rahallisella korvauksella. DEN Finland Oy:llä oli sama näkemys asiasta. He ehdottivat kuitenkin kuluttajariitalautakunnan koko ratkaisun hyvittämistä könttäsummana siten, ettei mitään korjauksia tarvitse suorittaa. Molemmat osapuolet hyväksyivät ratkaisun. Sopimus oli näin syntynyt ilman ehtoja. Laatupäällikkö lupasi lähettää vielä sopimuspaperin allekirjoitettavaksi. Ehdotetulla könttäsummalla ei kaikkia virheitä pystytä asianmukaisesti korjaamaan, mutta ehdotus oli kuitenkin vaivaton vaihtoehto ja kohtuudella hyväksyttävissä. Vaikka ongelmat ovat ystäviämme, oli myös o

Ovikellopainike, jatkuvaa valittamista vai oikeutettu vaatimus

Kuva
Onko asiakkaan talo lmaista mainostilaa DEN Finland Oy käyttää asiakkaan omaisuutta myös rakennusaikana mainostilana. Mainosbanderollit levitetään ja kyltit naulataan omavaltaisesti asiakkaalta lupaa kysymättä. Asiakkaat tulevat harvoin ajatelleeksi, että DEN Finland Oy:n tulisi pyytää asiakkaalta lupa kaikkeen asiakkaan tontilla ja tiloissa tapahtuvaan mainontaan ja esittelyyn. Asiakkaalla on oikeus saada myös mainonnasta asianmukainen korvaus. Olinko löytänyt hiuksen keitosta DEN Finland Oy päätti omavaltaisesti lupaa kysymättä käyttää pääoven ovikellopainiketta pysyvänä ilmaisena mainostilanaan. Pyyntöömme poistaa mainos suhtauduttiin kielteisesti. Mielestäni on ennen kuulumatonta, että yritys ryhtyy mainostamaan tuotteitaan asiakkaan talon seinässä, eikä suostu poistamaan mainosta. Ovikellon painikkeen vaihtamisen osalta kyse oli kuluttaja-asiakkaan oikeutetusta vaatimuksesta, jota DEN Finland Oy vastusti. Kuluttajariitalautakunta totesi ratkaisussaan seuraavaa: ”Tilaajille on asen

kuluttajariitalautakunnan ratkaisu

Kuva
Kuluttaja-asiakkaan näkökulmasta rakentamisasioissa on hulluutta luottaa DEN Finland Oy:n edustajan mielipiteisiin tai olla niille välinpitämätön. DEN Finland Oy:n on erittäin vaikea tunnustaa tehneensä rakennusvirheitä. Tilanne on kuluttaja-asiakkaiden ja yrityksen omistajien kannalta vaarallinen, koska se johtaa kyvyttömyyteen parantaa asiakastyytyväisyyttä ja kehittää yrityksen kannattavuutta. Yrityshistoriassa on useita esimerkkejä siitä, miten pitkäaikaiset esimiehet ovat arvovallallaan ja pinttyneillä ennakkokäsityksillään estäneet välttämättömien uudistusten ja asiakaslähtöisten toimintatapojen jalkauttamisen yritykseen. Uusien ajatusten ja asenteiden läpimurto on jäänyt valitettavan usein odottamaan uuden sukupolven vaihtumista. Eräitä periaatteellisia rakennuttajille hyödyllisiä poimintoja kuluttajariitalautakunnan ratkaisusta Haimme kuluttajariitalautakunnasta ratkaisua 30 vuosikorjaustakuun alaisesta virheestä, joiden korjauksesta DEN Finland Oy oli kieltäytynyt. Kuluttajari

Käsittely kuluttajariitalautakunnassa

Kuva
Näppituntumalta riita-asia kannattaa viedä suoraan tuomioistuimeen, jos kyseessä on laaja, taloudellisesti merkittävä ja riittävää näyttöä omaava asiakokonaisuus. Tuomioistuimen etuna on merkittävä ajan säästö. Riita-asia kannattaa käsitellä kuluttajariitalautakunnassa, jos oma näyttö on epävarmaa ja puutteellista tai vastapuolella on olemassa ilmeisen vahvaa vastanäyttöä. Kuluttajariitalautakunnan käsittelyn etuna on mahdollisuus arvioida kuluttajariitalautakunnalle annetuista vastineista vastapuolen todistelun ja näytön painoarvo mahdollista tuomioistuinkäsittelyä varten. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksen etuna on myös maksuttomuus, mutta myöhemmin haasteena on ratkaisusuosituksesta poikkeavien vaatimusten ajaminen tuomioistuimessa.  Kuluttaja-asiakkaan on huomattava, että yritykset ovat ryhtyneet kiertämään kuluttajansuojalain velvoitteita myymällä uusia omakotitaloja myös yksityishenkilöiden nimissä. Ilmiö on tuttu autoliikkeistä, jotka välittävät käytettyjä autoja yksi

Rakentamisprosessista kohti oikeusprosessia

Kuva
DEN Finland Oy:n rakentamisprosessista vastaava operatiivinen johto tulkitsee laatutasoa siten, että hyväksyttävä laatutaso on se, mitä milloinkin sattuu tulemaan. Tässä tapauksessa on syntynyt riita, koska asiakkaalla on eriävä näkemys siitä, mitä piti saada aikaan. "Virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välinen sopimus. Lain mukaan tavaran pitää vastata lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun." Lähde: kkv.fi Juridinen ydinkysymys on se, voiko DEN Finland Oy sanella jälkikäteen ja yksipuolisesti noudatettavan laatutason ilman, että siitä on kauppasopimuksessa yhdessä sovittu? Kuluttajariitalautakunnassa ratkottavien riitojen määrät ovat vahva todiste DEN Finland Oy:n rakentamisprosessin huonosta laadusta ja vastuuttomuudesta. Kuluttajariitalautakunta on ratkaissut kolmen viime vuoden aikana kaksitoista (12) DEN Finland Oy:n ja kuluttaja-asiakkaan välistä riitajuttua. Lähde: Kuluttajariitalautakunta

Vuositarkastus aktivoitu

Kuva
Kuvituskuva Muuttovalmis talo oli saavuttanut vuoden iän ja oli aika saattaa vuositakuukorjaukset vireille. DEN Finland Oy:n suunnalta ei otettu yhteyttä, joten prosessi oli käynnistettävä itse. Tässä postauksessa kuvaan DEN Finland Oy:n suhtautumisen takuukorjauksiin. DEN Finland Oy:lle lähetetyssä korjausvaatimuksessa kuvasimme kaupan kohteessa olevat virheet ja vaaditut korjaustoimenpiteet. Vuositakuukorjauksiin liittyviä reklamaatioita kertyi kaikkiaan yli 30 kappaletta. Numeroidut reklamaatiot kuvauksineen ja valokuvineen toimitettiin PDF-tiedostona DEN Finland Oy:lle. Totesimme, että kaupan kohteen virheet oli reklamoitu kirjallisesti välittömästi tai viimeistään 4-6 kk sisällä virheen havaitsemisesta tai kun ne olisi pitänyt havaita. Osa virheistä oli reklamoitu jo rakentamisaikana ja suurin osa sisään muuton jälkeen vuoden 2019 puolella. Toteamme, että DEN Finland Oy on näin ollen pidetty kaiken aikaa tietoisena virheistä". Perustelimme vuosikorjausvaatimuksiamme mm. seura

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Kuva
Katso videot   You Tubesta Vähänkö tyhmä olin On vaikea ymmärtää, että K-Raudalla on kumppanuussuhde toimijaan, jonka kyky viedä rakentamisprosessi asianmukaisesti loppuun on kyseenalainen ja joka ei osoittaudu kuluttaja-asiakkaan näkökulmasta luottamuksen arvoiseksi. Lupauksiin ja sanoihin ei voi luottaa. Kirjallisiin sopimuksiin halutaan tuoda jälkikäteen kuluttaja-asiakkaalle epäedullisia ehtoja. Rakennusprojekti on osoittanut, että DEN Finland Oy:llä on aina ”ketunhäntä” kainalossa. Myönnän nöyrästi oman tietämättömyyteni ja jopa tyhmyyteni rakentamisasioissa, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä viisastua. Tietoa ja asiantuntemusta on kyllä tarjolla. Monet meistä kuluttaja-asiakkaista ovat täysin tietämättömiä talonsa tosiasiallisesta laadusta tai pitävät saamansa opetukset omana tietonaan, koska arvostavat sovinnollisuutta, pelkäävät leimautumista ja vaikeuksia. Ryhtyessään asiakassuhteeseen DEN Finland Oy:n kanssa kuluttaja-asiakkaan on tunnettava DEN Finland Oy:n yrityskulttuur