Vuositarkastus aktivoitu

Kuvituskuva

Muuttovalmis talo oli saavuttanut vuoden iän ja oli aika saattaa vuositakuukorjaukset vireille. DEN Finland Oy:n suunnalta ei otettu yhteyttä, joten prosessi oli käynnistettävä itse. Tässä postauksessa kuvaan DEN Finland Oy:n suhtautumisen takuukorjauksiin.

DEN Finland Oy:lle lähetetyssä korjausvaatimuksessa kuvasimme kaupan kohteessa olevat virheet ja vaaditut korjaustoimenpiteet. Vuositakuukorjauksiin liittyviä reklamaatioita kertyi kaikkiaan yli 30 kappaletta. Numeroidut reklamaatiot kuvauksineen ja valokuvineen toimitettiin PDF-tiedostona DEN Finland Oy:lle.

Totesimme, että kaupan kohteen virheet oli reklamoitu kirjallisesti välittömästi tai viimeistään 4-6 kk sisällä virheen havaitsemisesta tai kun ne olisi pitänyt havaita. Osa virheistä oli reklamoitu jo rakentamisaikana ja suurin osa sisään muuton jälkeen vuoden 2019 puolella. Toteamme, että DEN Finland Oy on näin ollen pidetty kaiken aikaa tietoisena virheistä".

Perustelimme vuosikorjausvaatimuksiamme mm. seuraavilla hyvää rakentamistapaa edustaviin asiakirjaviittauksiin:
  1. Markkinoinnissa ja kaupanteossa väitettyihin takuu- ja laatulupauksiin (Kuluttajansuojalaki 2 luku Markkinointi ja menettelyt asiakassuhteessa).
  2. Lait ja säädökset, hyvän rakentamistavan ohjeistus (RYL, RIL, RT-kortit, materiaalivalmistajien asennusohjeet ja muut säädökset sekä ohjeistus).
  3. Kuluttajasuojalain 5 luvun 12 §:n yleiset säädökset tavaran virheistä.
  4. Kuluttajasuojalain 9 luvun 13 § yleiset virhesäännökset.
Hyvän rakentamistavan vastaista menettelyä todistelimme vuositakuuasiakirjassa kuvallisella näytöllä korjausvaatimusten kohteista, koska rakentamisen aikana oli kertynyt riittävästi kokemusperäistä näyttöä DEN Finland Oy:n tunaroinnista ja vastuuttomasta toimintatavasta. Tämän tosiseikan johdosta oli syytä myös kirjata vaatimus korjausten suoritustavasta.

"Kaikkien osapuolten edun mukaista on, että suoritettavista korjaustöistä tehdään kirjallinen suunnitelma ja korjaukset suoritetaan suunnitelmien mukaisesti hyvää rakentamistapaa noudattaen. Katsomme, että sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen vuosikorjausten osalta on tärkeätä rakennuksen arvon, ylläpidon ja asukkaiden viihtyvyyden kannalta."

Edellä mainittujen seikkojen johdosta vaatimuksena oli jokaisen virheen osalta kirjallinen selostus seuraavista seikoista:
  1. Miten virhe aiotaan korjata?
  2. Kuka korjauksen suorittaa?
  3. Korjauksen suorittajan ammattikokemus?
  4. Missä aikataulussa korjaukset aiotaan suorittaa?
"Korjaustoimenpidettä ei saa aloittaa ennen kuin edellä vaadituista seikoista on saavutettu yhteinen näkemys, joka takaa kunkin virheen korjaustoimenpiteen onnistumisen."

"DEN Finland Oy voi halutessaan käyttää omalla kustannuksellaan ulkopuolisia asiantuntijoita korjauskohteiden arvioinnissa. DEN Finlandin käyttämien omien asiantuntijoiden ratkaisuehdotukset eivät sido asiakasta."

DEN Finland Oy:n laadusta ja turvallisuudesta vastaava päällikkö Oulusta ja Etelä-Suomen alueesta vastaava takuutarkastuspäällikkö kävivät tarkastamassa ylimalkaisin teatterinomaisin ottein rakennuksessa havaitut virheet. Kysyin heiltä: ”Oletteko nyt saaneet kaiken olennaisen tiedon virheistä kirjallista vastinetta varten”. He vastasivat laatupäällikön suulla yksiäänisesti, että ”kyllä”. Tämän jälkeen he poistuivat paikalta.

Jäimme odottamaan DEN Finlandin kirjallista palautetta esittämiimme vuosikorjausvaatimuksiin. DEN Finland Oy:n kirjallisen palautteen perusteella oli mahdollista tehdä päätöksiä jatkomenettelystä. DEN Finland Oy:n kirjallinen vastine olikin kuluttaja-asiakkaan näkökulmasta "kylmää kyytiä".

DEN Finland Oy vastasi lyhytsanaisesti reklamaatioihin. Vastauksessaan DEN Finland ei pääsääntöisesti kiistänyt virheitä, mutta irtisanoutui useimpien reklamaatioiden kohdalla korjausvastuusta.

Lopulta DEN Finland Oy suostui tekemään vain muutaman säädön ”yleismiehen” toimesta ruuvimeisselin tai korjausmaalin avulla. Johtopäätöksemme oli, että DEN Finland Oy:n kuluttaja-asiakkaalle antamat takuu- ja laatulupaukset olivat räikeässä ristiriidassa todellisuuden kanssa.

Vuosikorjausten johtoajatuksena näytti olevan, ettei varsinaisia korjaustoimenpiteitä suoriteta. Suoritettavat korjaukset olivat luonteeltaan näennäiskorjauksia, joilla virhe siirrettiin erilaisten säätöjen avulla toiseen kohtaan, jolloin voitiin todeta korjaus suoritetuksi.

DEN Finland Oy kiisti korjausvaatimukset ja vastuunsa korjauksista kahdella perusteella:
  1. Vuositarkastuksessa on tarkoitus tutkia vuoden aikana syntyneitä virheitä tai puutteita, joten vastaanottotarkastuksessa havaittavissa olleita virheitä/ puutteita ei vuositarkastuksessa enää käsitellä.
  2. Ollut havaittavissa vastaanottotarkastuksella, tai olleet havaittavissa vastaanottotarkastuksessa.
Mielestäni edellä kuvattu DEN Finland Oy:n tulkinta on virheellinen. Näkemykseni mukaan vuositakuukorjaukset kattavat myös kaikki sellaiset virheet ja viat, jotka ovat syntyneet ennen talon luovutusta ja joita ei ole luovutustarkastuksessa havaittu tai maallikko tiedostanut luovutushetkellä virheiksi.

DEN Finland Oy:n yrityskulttuurissa lähtökohtana näyttää olevan, että kuluttaja-asiakkaan esittämät korjausvaatimukset ovat oikeudettomia. Voidaan kysyä perustellusti, miksi näin on?

Kysymys on johdon ylimielisestä asenteesta kuluttaja-asiakkaita kohtaan ja tietysti rahasta. Virheiden korjaaminen maksaa ja syö liiketoiminnan tulosta. DEN Finland Oy:n aliurakoitsijoiden tunaroinneista aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia, eikä muuttovalmiiden talopakettitoimitusten kauppasopimuksiin kirjatut kauppahinnat jousta. Mistä sitten kustannusjousto otetaan?

DEN Finland Oy hakee kustannusjouston laadusta. DEN Finland Oy tulkitsee hyvän rakentamistavan vaatimuksia kuluttaja-asiakkaan etujen vastaisesti välttyäkseen korjaamistoimenpiteiltä. Viimeinenkin kustannusjouston mahdollisuus käytetään hyväksi kieltäytymällä kuluttaja-asiakkaan vaatimista takuukorjauksista. 

Tämä jos mikä on vastuuttomuutta, joka kuluttaja-asiakkaan on syytä ottaa huomioon talopakettitoimittajaa valitessa. Lopputuloksena on vastuuttoman toimijan leima otsaan. Kuinka iso tuo leima on, sen päättäköön jokainen lukija itse luettuaan tämän blogin postaukset.

Riitelyn ja selittelyn sijaan DEN Finland Oy:n olisi pitänyt keskittyä korjausten suorittamiseen. Olisi pitänyt ottaa ”lusikka kauniiseen käteen”.

DEN Finland Oy:n kieltäytyessä takuukorjauksista ja ilmoittaessa kirjallisesti, että heidän kantansa on muuttumaton, oli aika saattaa riita-asia vireille kuluttajariitalautakunnassa.

Esimerkki siitä, kuinka pienistä asioista voit joutua DEN Finland Oy:n kanssa riitelemään

Pääoven ovikellon ulkopainike on mainostuote, jossa lukee ”Muuttovalmis Ainoa”. Mielestämme kyseessä on asiaton ja luvaton asennus. Kauppasopimuksessa ei tällaista mainita. Emme ole missään vaiheessa antaneet DEN Finland Oy:lle lupaa kiinnittää Ainoakoti- mainoksia taloomme tai asentaa taloomme mitään muitakaan mainoskomponentteja. Sellaisesta ei ole käyty edes keskusteluja.

Asennus tuli meille täytenä yllätyksenä. Vaadimme luonnollisesti, että komponentti vaihdetaan uuteen vastaavaan ja asianmukaiseen ulko-oven ovikellonpainikkeeseen. Tähän vaatimukseen ei DEN Finland Oy suostunut, vaan katsoi, että kyseinen painike kuuluu toimitukseen. Toimitukseen toki kuuluu Enston ovikellopainike, mutta ei mainoksia. Meillä ei ole mitään intressiä viestittää vierailijoille, että kyseessä on DEN Finland Oy:n Ainoakoti.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pesuhuoneen alas laskettu katto toteutettiin virheellisesti

Märkätilat toteutettiin vastoin hyvää rakentamistapaa

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Topi-Keittiö pohjanoteeraus

Höyrysulkumuovin reikien korjaus tapahtui vastoin rakennusmääräyksiä