Rakentamisprosessista kohti oikeusprosessia

DEN Finland Oy:n rakentamisprosessista vastaava operatiivinen johto tulkitsee laatutasoa siten, että hyväksyttävä laatutaso on se, mitä milloinkin sattuu tulemaan. Tässä tapauksessa on syntynyt riita, koska asiakkaalla on eriävä näkemys siitä, mitä piti saada aikaan.

"Virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välinen sopimus. Lain mukaan tavaran pitää vastata lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun." Lähde: kkv.fi

Juridinen ydinkysymys on se, voiko DEN Finland Oy sanella jälkikäteen ja yksipuolisesti noudatettavan laatutason ilman, että siitä on kauppasopimuksessa yhdessä sovittu?

Kuluttajariitalautakunnassa ratkottavien riitojen määrät ovat vahva todiste DEN Finland Oy:n rakentamisprosessin huonosta laadusta ja vastuuttomuudesta.

Kuluttajariitalautakunta on ratkaissut kolmen viime vuoden aikana kaksitoista (12) DEN Finland Oy:n ja kuluttaja-asiakkaan välistä riitajuttua. Lähde: Kuluttajariitalautakunta kirjaamo 17.8.2021 (julkisuuslaki 21.5.1999/621)

Elokuussa 2021 kuluttajariitalautakunnassa oli vireillä kolmetoista (13) DEN Finland Oy:n ja kuluttaja-asiakkaan välistä riitajuttua. Lähde: Kuluttajariitalautakunta kirjaamo 17.8.2021 (julkisuuslaki 21.5.1999/621)

DEN Finland Oy kertoo ulos, että se on rakentanut noin 6 000-7 000 omakotitaloa. Mainoksen tarinasta riippuen luvut vaihtelevat. Todellista lukumäärää DEN Finland Oy tuskin itsekään tietää. Laskentatavasta riippuen voi päätyä myös aivan toisenlaisiin lukuihin. Kuluttaja-asiakkaiden kannalta on onnetonta se, että suurin osa taloista on rakennettu "talon tapaan" enemmän tai vähemmän hyvän rakentamistavan vastaisesti ".

Rakentamisprosessin lopputuloksena kuluttaja-asiakkaalle jää kaksi vaihtoehtoa, hyväksyä lopputulos rakennusvirheineen tai käynnistää oikeusprosessi. Valitsimme jälkimmäisen vaihtoehdon. Tämän oikeusprosessin opit tulen avaamaan lukijoille myöhemmissä postauksissa prosessin edetessä.

Saatettuani asian vireille kuluttajariitalautakuntaan DEN Finland Oy:n laatupäällikkö totesi kirjallisessa vastineessaan mm. seuraava:

”Ostajan tarkoitus on harhaanjohtavasti valtavalla ja pääosin nykytilannetta edustamattomalla aineistolla osoittaa rakentamisen laadun ja rakennuksen tämänhetkisen tilan todellisuutta heikommaksi, saaden siitä kuluttajariitalautakunnan käsittelyn kautta etua.”

Ottaen huomioon, että kuluttaja-asiakas on maksanut virheettömästä tuotteesta täyden hinnan ei kuluttaja-asiakas voi saada kuluttajariitalautakunnan käsittelystä mitään ylimääräistä hyötyä tai etua. Parhaassa tapauksessa kuluttaja-asiakas voi saada ainoastaan hyvityksen virheistä.

Olisiko perustellumpaa väittää, että DEN Finland Oy tavoittelee oikeudetonta etua kiistämällä sille kuuluvat korjausvastuut. Kiistämällä korjausvastuunsa DEN Finland Oy kiistää samalla myös kuluttaja-asiakkaan oikeuden virheettömään tuotteeseen. Menettelyllään DEN Finland Oy tavoittelee huomattavia taloudellisia kustannussäästöjä.

Mielestäni edellä mainittu laatupäällikön väite kuulosti tekaistulta. Kuluttaja-asiakkaat eivät lähde kuluttajariitalautakuntaan "onnea onkimaan". Suurin osa kuluttaja-asiakkaista ei ole tietoisia talonsa rakennusvirheistä tai hyväksyvät ne kaikessa hiljaisuudessa. Syynä viimeksi mainittuun helpoimman tien ratkaisuun saattaa olla esimerkiksi
 • julkisuuden pelko
 • pelko talon arvon alentumisesta
 • uhkailuun tai painostukseen alistumisesta
 • kustannusten pelosta
 • kuluttajariitalautakunnan pitkästä 18 kk käsittelyajasta
 • tietämättömyydestä.
Laatupäällikön väite kuluttajariitalautakunnan tarkoituksellisesta harhaanjohtamisesta edustaa tyypillistä DEN Finland Oy:ssä vakiintunutta kiistämiskulttuuria. Laatupäällikkö ei yksilöinyt todisteluaineistosta kohtia tai väitteitä, joita hän piti harhaanjohtavina. Laatupäällikkö tulkitsi koko todisteluaineiston harhaanjohtavaksi, koska se ei ollut DEN Finland Oy:lle mukavaa luettavaa.

DEN Finland Oy:n laatupäällikkö ei näyttänyt ymmärtävän, että korjausvaatimusten saattaminen kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi ei ole oikeudettoman edun tavoittelua. Riita-asian käsittely kuluttajariitalautakunnassa on normaalia kuluttajansuojaan liittyvää oikeuden käyttöä. Oikeudenkäytön tarkoituksena on, ettei kumpikaan osapuoli voi saavuttaa oikeudetonta etua. Jos tekee virheitä, on virheet korjattava.

Yksityiseltä ammatinharjoittajalta tai osakeyhtiöltä, joka rakentaa ammattimaisesti kiinteistöjä edellytetään hyvää rakentamistapaa, johon liittyy olennaisena osana huolellisuusvaatimus ja rakennusmääräysten tuntemus.

Käsityksemme mukaan DEN Finland Oy laiminlöi hyvän rakentamistavan ja huolellisuusvelvoitteensa, eikä voi välttyä korjaus- tai korvausvelvoitteelta, sillä perusteella ettei ole välittänyt, huomannut tai tiennyt aliurakoitsijoidensa laiminlyövän hyvää rakentamistapaa. Muuttovalmiin talopaketin rakentaja vastaa aliurakoitsijoidensa työstä kuten omastaan.

DEN Finland Oy:n näkemyksen mukaan kuluttaja-asiakas on menettänyt oikeutensa vedota virheisiin, joita ei ole huomannut vastaanottotarkastuksen yhteydessä.

Maallikkona kuluttaja-asiakkaalla ei ole vastaanottotarkastuksen yhteydessä edellytyksiä arvioida, tunnistaa tai havaita kaikkia mahdollisia rakennusvirheitä esimerkiksi onko ulkovuorauslaudoitus toteutettu RunkoRYL-2000 mukaisesti ja ymmärtää mahdollisten virheiden myöhempää merkitystä. Vastaanottotarkastuksessa talo on yleensä vielä hyvin keskeneräinen ja puutteita on paljon, jotka huomataan vasta takuuaikana tai myöhemmin.


DEN Finland Oy:n laatupäällikön tai sen kumppaneiden lausunnot eivät edusta objektiivisuutta
Kuluttaja-asiakkaiden tyytymättömyyden johdosta DEN Finland Oy on joutunut palkkaamaan laatupäällikön, jonka pääasiallisena tehtävänä on korjausvaatimusten kiistäminen ja virheiden sepittäminen DEN Finland Oy:lle parhain päin.

Riita-asian sovittelussa eturistiriita on peruste henkilön esteellisyydelle antaa käsiteltävästä asiasta riippumaton lausunto. Tällainen tilanne syntyy yleensä, jos henkilöllä on taloudellinen tai muu riippuvuussuhde asianosaisena olevaan osapuoleen. Mikäli henkilöllä on useita rooleja, ovat intressiristiriidat ilmeisiä.

On huomion arvoista, että laatupäällikkö on DEN Finland Oy:n palveluksessa ja hänellä on taloudellinen riippuvuussuhde työnantajaansa. Laatupäällikkö on myös Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja, joka suorittaa asuntojen kuntotarkastuksia elinkeinonharjoittajan ominaisuudessa.

Edustaessaan DEN Finland Oy:tä on laatupäälliköllä työntekijän lojaliteettivelvoite. Lojaliteettivelvoite tarkoittaa, että laatupäällikkö on nimenomaisesti palkattu ajamaan DEN Finland Oy:n etua rakennusvirheitä koskevissa erimielisyyksissä. Asian kiteyttää vanha sanonta ”Sen lauluja laulat, kenen leipää syöt”. Näin ollen laatupäällikön tulkinta virheistä ja niiden korjausvastuista ei edusta riita-asiassa riippumatonta objektiivista tulkintaa.

Oikeusprosessi
Oikeusprosessissa on kysymys kuluttaja-asiakkaan ja DEN Finland Oy:n välisten erimielisyyksien ratkaisemisesta puolueettomassa tuomioistuimessa.

Sana vastaan sana ei ratkaise oikeusprosessin lopputulosta, jonka johdosta riidan osapuolten sanallinen nokittelu on turhaa. Kuluttaja-asiakkaan on näytettävä todistelukelpoisen dokumentaation avulla toteen virheet ja vahingot.

Vastuullinen ja terveen syyllisyydentunnon omaava organisaatio ei käyttäydy riitaisesti ja riko kuluttaja-asiakkaiden luottamusta. Organisaation pitäisi pystyä sovittamaan virheensä ja oppia pyytämään anteeksi.

Mutta miten DEN Finland Oy toimii? DEN Finland Oy käyttää klassista kiistoteoriaa ja käänteistä syyllistämistä, eli sysää rakennusprosessin epäonnistumisen kuluttaja-asiakkaan harteille. Annan tästä konkreettisen esimerkin koskien ulkovuorauslaudoitusta.

DEN Finland Oy:n laadusta ja turvallisuudesta vastaava laatupäällikkö kääntää syyllisyyden ja vastuun tapahtuneesta rakennusvirheestä kuluttaja-asiakkaan kannettavaksi. Laatupäällikkö toteaa kirjallisessa kannanotossaan mm. seuraavaa:

”Pinnasta syvemmällä olevat naulankannat eivät edellytä verhouslautojen vaihtoa, mikäli ne halutaan korjata. Korjaaminen olisi tullut tehdä kittaamalla naulankannat ennen ulkoverhouksien maalausta. Ulkoverhouksien maalaukset ovat olleet asiakkaan vastuulle kuuluvia, joten alustan tarkastus ja kittaus olisi tullut tehdä ennen maalaustöitä.”

Edellä mainitussa kirjallisessa lausumassaan DEN Finland Oy toteaa, että ammattitaidottomien timpurien tekemien rakennusvirheiden korjaus kuuluu asiakkaan vastuulle ja että korjaus voidaan tehdä hyvää rakentamistapaa loukkaavalla menetelmällä.

DEN Finland Oy:n käyttämä taktiikka näyttää perustuvan menettelyyn, jossa se ryhtyy hankaloittamaan kuluttaja-asiakkaan elämää yleisluontoisilla selityksillä, jotka johtavat väistämättä aikaa ja energiaa kuluttaviin oikeudellisiin prosesseihin.

Kuluttaja-asiakkaan ei pidä antaa periksi häikäilemättömästi toimivalle yritykselle. Periksi antaminen johtaa yrityksen mielivaltaisen toiminnan armoille joutumiseen ja kuluttajalle kuuluvan oikeusturvan menetykseen.

Kuluttaja-asiakkaan on syytä tiedostaa millä yleisluontoisilla perusteilla DEN Finland Oy tulee irtisanoutumaan korjausvastuistaan. Perusteet ovat seuraavat:
 1. DEN Finland Oy ohjeistaa kirjallisesti ja ilmeisen tarkoituksellisesti kuluttaja-asiakasta harhaan. DEN Finland Oy ohjeistaa "voitte kerätä takuuaikana havaitsemanne asiat ylös ja informoida niistä työpäällikköä takuuajan päätyttyä." Myöhemmin vuosikorjausten yhteydessä DEN Finland Oy kuitenkin väittää, että kuluttaja-asiakas on menettänyt oikeutensa vedota virhevastuuseen, koska virheet olivat nähtävissä ja asiakkaan olisi pitänyt reklamoida virheet aiemmin.
 2. DEN Finland Oy kiistää virhevastuunsa väittämällä, että vastuu virheiden havaitsemisesta on yksinomaan kuluttaja-asiakkaalla ja asiakkaan palkkaamalla vastaavalla työnjohtajalla.
 3. DEN Finland Oy väittää, että virheet ovat niin vähäisiä, ettei korjaukselle ole perusteita.
 4. DEN Finland Oy pyrkii mitätöimään todistelussa käytetyn kuvamateriaalin todistelukelpoisuuden väittämällä, että kuvat on otettu tarkoituksellisesti vain muutamien senttien päästä tai väärästä suunnasta tulevassa valaistuksessa.
 5. Lopuksi DEN Finland Oy kiistää kuluttaja-asiakkaan kaikki vaatimukset kategorisesti perusteettomina (oikeudettomina), sen kummemmin omaa näkökantaansa perustelematta.
Kauppasopimuksen mukaisesti talopakettitoimituksessa noudatetaan talopakettien ja -elementtien kuluttajakauppaa koskevia yleisiä sopimusehtoja. Alla on kuvattu suora lainaus vaadittavasta virheilmoitusmenettelystä.

15 VIRHEILMOITUS
15.1
Ostajan on ilmoitettava virheestä tai puutteesta myyjälle tai tämän edustajalle kohtuullisessa ajassa, normaalisti 14 päivän kuluessa siitä, kun hän huomasi virheen tai puutteen tai hänen olisi pitänyt huomata se.

DEN Finland Oy:n kuluttaja-asiakkaalle antama ohjeistus poikkeaa kauppasopimuksen ehdosta. DEN Finland Oy ohjeistaa kuluttaja-asiakasta extranet sivullaan seuraavasti:

”Mikäli vika tai puute vaatii välittömiä toimenpiteitä, ole yhteydessä työpäällikköön. Muutoin voitte kerätä takuuaikana havaitsemanne asiat ylös ja informoida niistä työpäällikköä takuuajan päätyttyä."

DEN Finland Oy:n kirjallinen ohje ei rajaa pois mitään vikoja tai puutteita, jotka eivät kuuluisi takuuaikana havaittavien virheiden joukkoon. Mikä hyvänsä virhe tai puute voidaan ohjeen mukaisesti reklamoida vasta takuuajan päätyttyä.

Yksinomaan jo tämän ohjeen perusteella kuluttaja-asiakas ei voi menettää oikeutta vedota virhevastuuseen, jos vioista ja puutteista on reklamoitu takuuajan päätyttyä.

Edellä kerrotun perusteella DEN Finland Oy:llä ei ole mahdollisuutta irtisanoutua korjausvelvoitteista, jotka rajautuvat kuluttaja-asiakkaalle kuuluvan vaaranvastuun ulkopuolelle, eli ne virheet, jotka ovat todistettavasti DEN Finland Oy:n aiheuttamia tai sen toiminnasta johtuvia.

15.2
Jos ostaja haluaa vedota kohdan 16.12 mukaiseen muun elinkeinoharjoittajan virhevastuuseen, hänen on ilmoitettava tälle virheestä tai puutteesta kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän huomasi virheen tai hänen olisi pitänyt huomata se ja hänellä oli käytettävissään tarvittavat tiedot elinkeinonharjoittajasta. Erillistä ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos elinkeinonharjoittaja on muutoin saanut tietää virheilmoituksesta.

Lause ”kun hän huomasi virheen tai hänen olisi pitänyt huomata se". Oikeus virhevastuuseen vetoamiseen täyttyy, yksinomaan sillä, että ”kun hän huomasi virheen”

Luvussa 15.2 kahden ehdon välissä on tai sana, joka kielitoimiston ohjepankin mukaan ilmaisee vaihtoehtoista mahdollisuutta: ’jompikumpi’ tai ’yhdentekevää kumpi, vaikka molemmat’ 

Kauppasopimuksen ehdoissa ei määritellä kriteerejä tai olosuhteita, joita pidetään sellaisina, että kuluttaja-asiakkaan olisi pitänyt huomata virhe. Kuluttaja-asiakkaalla on näin ollen oikeus luottaa DEN Finland Oy:n antamaan ohjeeseen, jonka mukaan virheet tai puutteet tulisi havaita takuuajan puitteissa ja reklamoida takuuajan päätyttyä.

Meidän tapauksessa katsomme, että olemme ilmoittaneet virheistä kohtuullisessa ajassa sitä mukaa kuin olemme virheitä huomanneet ja viimeistään takuuajan päättyessä. Katsomme, että pystymme tämän myös dokumentein todistelemaan.

15.3
Ostaja voi kuitenkin kohtien 15.1 ja 15.2 estämättä vedota virheeseen ja puutteeseen, jos myyjä tai muu elinkeinonharjoittaja, johon vaatimus kohdistuu, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai virhe perustuu siihen, että myyjän suoritus ei ominaisuuksiltaan täytä vaatimuksia, jotka sille on asetettu tuoteturvallisuuslain nojalla taikka muissa terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi annetuissa säännöksissä tai määräyksissä, tai virhe perustuu siihen, että myyjän suoritus on muuten terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen.

Esimerkki törkeästä terveyttä vaarantavasta laiminlyönnistä


Yllä kuvissa suojamaadoitus on kiinnitetty käsin kierretyillä kuparilangan pätkillä betonivalun sisälle jäävään lattian raudoitusverkkoon. Kupari ja rauta muodostavat betonin sisällä korroosiota aiheuttavan kemiallisen parin. Riskinä on, että liitoksen syöpyessä potentiaalisuojaus pettää.

Raudoitusteräs olisi pitänyt tuoda ulos betonista jatkokappaleella ja yhdistää kuparijohtimeen maadoitusliittimillä (esimerkiksi Cu16) tai betonin sisällä suojata liimaisella kutistesukalla. Tätä asiaa oli mahdotonta saada korjattua asianmukaiseksi, koska DEN Finland Oy:n mukaan asialla ei ollut "teknisiä vaikutuksia"

Muistilista

Omakohtaiseen kokemusperäiseen tietoon tiedämme, että edellä kuvattujen seikkojen johdosta rakennushankkeeseen ryhtyvän kuluttaja-asiakkaan ei kannata luottaa DEN Finland Oy:n puheisiin,

 1. Vaadi kaikki sovitut asiat ja lupaukset kirjallisena.
 2. Ensimmäistä rakennusvirhettä ei ole syytä katsoa sormien läpi. Ensimmäinen virhe johtaa varmuudella uusiin virheisiin.
 3. Kuluttaja-asiakkaan velvollisuus ei ole tulla rakennusvirheissä vastaan.
 4. On pysyttävä rakennussuunnitelmien mukaisessa toteutustavassa. Tutustu talon detaljipiirroksiin ja valvo, että niitä on noudatettu. Työmiehillä riittää loputon määrä selityksiä, kuten ”asiat voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla” tai "tämä on käsityötä". Asiat voidaan toteuttaa vain rakennussuunnitelmien mukaisella tavalla.
 5. On vaadittava huolellisuutta. Vetoaminen toleransseihin ja niiden venyttäminen on tyypillistä, kun virheitä sattuu.
 6. Rakentaja tai työmiehet eivät voi estää valvonnan toimenpanoa työmaalla.
 7. Omavalvonta on ehdottoman välttämätöntä. Omavalvonnan laiminlyönti johtaa onnettomaan lopputulokseen.
 8. Ota heti alussa todistelutarve dokumentoinnin lähtökohdaksi. Pyri saamaan dokumentoinnin avulla pitävää näyttöä ja hyötyä mahdollisiin riitatilanteisiin, vaikka näyttäisi siltä, että asiat tulevat sujumaan sopimuksen mukaisesti.
 9. Käy työmaalla joka päivä kuvaamassa työvaiheet ja arkistoi dokumentaatio, kuten valokuvat ja reklamaatiot siten, että ne ovat kohtuullisen helposti löydettävissä jälkikäteen.
 10. Kuvatodisteiden kohdalla DEN Finland Oy:n taktiikkana on kiistää kuva-aineiston todistelukelpoisuus vetoamalla lähiotoksiin ja valaistusolosuhteisiin. Dokumentoikaa tapauskohtaisesti kuva-aineiston kuvausolosuhteet riittävällä tarkkuudella.
 11. Nauhoita myös puhelinkeskustelut ja arkistoi ne. Puheluiden nauhoittamiseen tarvitset Android puhelimen ja Play kaupasta esimerkiksi Call Recorder puheluiden tallennusohjelman. Apple iPhonessa puheluiden nauhoittaminen on huomattavasti hankalampaa, koska puhelut tallennetaan ulkopuoliselle palvelimelle.
 12. On reklamoitava heti ja kirjallisesti (sähköpostilla) havaituista virheistä kuvineen. Kannattaa huomioida, että isompia rakenteellisia virheitä ei saa korjattua jälkikäteen, vaan ne jäävät pysyviksi ja rasittamaan kiinteistön tulevia myyntitilanteita.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pesuhuoneen alas laskettu katto toteutettiin virheellisesti

Märkätilat toteutettiin vastoin hyvää rakentamistapaa

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Topi-Keittiö pohjanoteeraus

Höyrysulkumuovin reikien korjaus tapahtui vastoin rakennusmääräyksiä

Esimerkki DEN Finlandin karkeasta rakennusvirheestä

Vuositarkastus aktivoitu

Tästä talomyyjä ei kerro mitään

Laatukäsite Neuvostoliitosta