kuluttajariitalautakunnan ratkaisu

Kuluttaja-asiakkaan näkökulmasta rakentamisasioissa on hulluutta luottaa DEN Finland Oy:n edustajan mielipiteisiin tai olla niille välinpitämätön. DEN Finland Oy:n on erittäin vaikea tunnustaa tehneensä rakennusvirheitä. Tilanne on kuluttaja-asiakkaiden ja yrityksen omistajien kannalta vaarallinen, koska se johtaa kyvyttömyyteen parantaa asiakastyytyväisyyttä ja kehittää yrityksen kannattavuutta.

Yrityshistoriassa on useita esimerkkejä siitä, miten pitkäaikaiset esimiehet ovat arvovallallaan ja pinttyneillä ennakkokäsityksillään estäneet välttämättömien uudistusten ja asiakaslähtöisten toimintatapojen jalkauttamisen yritykseen. Uusien ajatusten ja asenteiden läpimurto on jäänyt valitettavan usein odottamaan uuden sukupolven vaihtumista.

Eräitä periaatteellisia rakennuttajille hyödyllisiä poimintoja kuluttajariitalautakunnan ratkaisusta
Haimme kuluttajariitalautakunnasta ratkaisua 30 vuosikorjaustakuun alaisesta virheestä, joiden korjauksesta DEN Finland Oy oli kieltäytynyt. Kuluttajariitalautakunnan pyynnöstä jouduimme kuitenkin supistamaan vaatimuksemme vain 17 kohtaiseksi.

Toisin sanoen jouduimme pudottamaan 13 korjausvaatimusta pois ratkaisupyynnöstä. Tämä on seikka, joka ei ollut tiedossa ratkaisupyyntöä jätettäessä. Mikäli riita-asiassa päädytään käräjäoikeuteen, liitetään luonnollisesti myös nämä kuluttajariitalautakunnan käsittelystä pudotetut virheet asiakokonaisuuteen mukaan.

Kuluttajariitalautakunnalle jätetystä 17 kohtaisesta korjausvaatimuksesta lautakunta suositteli 7 kohdan osalta rahallista korvausta, 7 kohdan osalta asianmukaista korjausta, 2 kohdan osalta tavarantarkastajan ratkaisua.

Yhden kohdan osalta lautakunta katsoi virheen tunnusmerkistön jääneen näyttämättä. Kyseessä ei ollut suoranaisesti DEN Finland Oy:n tekemä virhe, vaan K-Raudan toimittamassa keittiön välitilalevyn esteettinen pintavika, josta DEN Finland Oy oli rakentajana vastuussa.

Eräitä huomioita kuluttajariitalautakunnan päätöksestä

 • Lautakunta arvioi asiassa esille tuodut virheväitteet esitetyn kirjallisen aineiston (selvitysten) perusteella.
 • Virheenä pidetään vähäistä suurempaa puutetta.
 • Väripoikkeamaa voidaan pitää virheenä.
 • Virheen merkityksen arvioinnissa esteettisyydellä on kuitenkin vähäinen merkitys.
 • Hankalasti havaittavissa olevat ja vähäiset jäljet, joista aiheutuu vähäistä esteettistä haittaa eivät ole virheitä.
 • Koska kyseessä oli kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välinen asuinrakennuksen rakennusurakka, virhevastuu määräytyy kuluttajansuojalain säännösten perusteella.
 • Lautakunta ei viitannut asiakohtien ratkaisuissa hyvään rakentamistapaan tai rakennusmääräyksiin.

On vaadittava rakentamisen aikana vähäisiltäkin tuntuvat sovitut asiat kirjattavaksi pöytäkirjoihin
Lautakunta totesi päätöksessä, ettei se voi ottaa vastaan suullista todistelua, joten lautakunta ei voi ottaa asiassa kantaa siihen, mitä osapuolet ovat sopineet vastaanottotarkastuksessa muilta osin kuin mitä pöytäkirjaan on merkitty.

Toimeksisaaja ei voi takuuehdoilla rajoittaa kuluttajansuojalain mukaista virhevastuuta
Lautakunta totesi, että toimeksisaaja ei voi takuuehdoilla rajoittaa kuluttajansuojalain mukaista virhevastuutaan. Sopimuksen mukaan toimeksisaaja on myöntänyt suoritukselleen yhden vuoden takuun. Takuun edellytyksenä on ollut, että virhettä ei ole voinut havaita vastaanottotarkastuksessa, eikä virhe ole voinut syntyä normaaliasumisessa.

Kauppasopimuksessa mainitut takuuehtojen rajoitukset ovat pätemättömiä. Kuluttajasuojalaki on pakottavaa lainsäädäntöä, eikä rakentaja voi vedota takuuehtoihin rajoittaakseen virhevastuutaan.

Vastaanottotarkastuksen jälkeen tilaaja voi vielä vedota virheeseen
Lautakunta katsoi, että jos tilaaja ei vastaanotto- tai muussa vastaavassa tarkastuksessa ilmoita virheestä, tilaaja ei vielä välittömästi menetä mahdollisuuttaan vedota virheeseen, mikäli virhettä ei ole havaittu vastaanottotarkastuksessa.

Lautakunta katsoi, ettei tilaajan voida lähtökohtaisesti edellyttää havainneen jokaista puutekohtaa vastaanottotarkastuksessa. Jotta tilaajien voisi katsoa hyväksyneen määrätyt suoritukset vastaanottotarkastuksessa, osapuolten olisi tullut käydä seikka nimenomaisesti läpi.

Lautakunta piti todennäköisenä, että tilaaja on havainnut kysymyksessä olevat seikat vasta asumisen aikana, ja on voinut vedot niihin vielä vuosikorjaustarkastuksessa.

Lautakunnan ratkaisusta voidaan tehdä tulkinta, että tilaaja ei menetä oikeuttaan vedota virheeseen vastaanottotarkastuksen jälkeen, jos virheestä ei ole nimenomaista mainintaa tarkastuspöytäkirjassa.

Johdonmukainen olettama on, että kaikki vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet on merkitty tarkastuspöytäkirjaan. Muussa tapauksessa virhe katsotaan havaituksi vasta vastaanottotarkastuksen jälkeen tapahtuvan asumisen aikana. Tulkinnan myötä elinkeinonharjoittajan saama hyöty piilottamistaan tai salaamistaan virheistä poistuu,

Uudisrakennukselta voi edellyttää moitteetonta kuntoa
Lautakunta katsoi, että ulkoverhouksen osalta esitetyn selvityksen perusteella kysymyksessä ovat lähinnä esteettiset haitat, eikä esitetty selvitystä siitä, että nyt esiin tuoduilla puutteilla olisi merkitystä myös rakennuksen keston tai käytettävyyden kannalta.

Koska kysymyksessä on uusi asuinrakennus, lautakunta katsoi, että tilaaja on voinut edellyttää ulkoverhouslaudoitukselta moitteettomampaa kuntoa kuin mikä nyt on ollut tilanne. Puutteita voidaan pitää virheenä.

Seinät ja listat on oltava suorassa
Lautakunta katsoi, että uuden rakennuksen kohdalla tilaaja on voinut olettaa, että listat ovat suorassa, eivätkä seinät ole vinoja. Lautakunta katsoi, että kysymyksessä on virhe.

Kartonkinauhojen irtoamiset ja saumojen halkeilu ei ole hyväksyttävää
Lautakunta katsoi, ettei ole esitetty selvitystä, jonka perusteella tilaajien voisi katsoa ennen kaupantekoa hyväksyneen katon saumakartonkinauhojen asennukset tavalla, johon sisältyisi kartonkinauhojen irtoamisen mahdollisuus. Lautakunta katsoi, että tilaaja voi uuden asuinrakennuksen rakentamisen kohdalla edellyttää, ettei katossa ilmene halkeamia pian valmistumisen jälkeen.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisussa oli joitakin epäjohdonmukaisuuksia
On ymmärrettävää, että kuluttajariitalautakunnalla on tällä hetkellä paljon rakentamiseen liittyviä riita-asioita ratkaistavana. On selvää, että resurssipula ja kiireinen työtilanne vaikuttaa suoraan ratkaisusuositusten laatuun. Ymmärrämme myös, että riitojen ratkaisu ja oikeudenkäyttö on subjektiivista ja tapahtuu erehtyväisten ihmisten toimesta, kuten asiat elämässä yleensä.

Ratkaisusuositus näyttää pintapuolisesti silmäiltynä asianmukaiselta, mutta pintaa syvällisempi tarkastelu antaa vaikutelman esittelijän työkiireistä. Tämä on valitettavaa, kun otetaan huomioon, että tämän ilmeisen nopeasti kirjoitetun ratkaisun odotus on kestänyt 2,5 vuotta.

Lautakunta totesi ulkoverhouslautojen osalta, että esitetyn selvityksen perusteella kysymyksessä ovat lähinnä esteettiset haitat, eikä selvitystä esitetty siitä, että nyt esiin tuoduilla puutteilla olisi merkitystä myös rakennuksen keston tai käytettävyyden kannalta.

Primääri ongelma oli, että ulkoverhouslautojen saumat poikkesivat joka nurkissa toisistaan yli 2,5 cm. Ulkoverhouslaudat jouduttiin irrottamaan ja kiinnittämään uudelleen. Koska kyseessä on laajasti ottaen ulkoverhouslautojen uudelleen kiinnittäminen vanhoihin naulanreikiin, pyrkivät naulat nousemaan (korkkaamaan) ulos ulkoverhouslaudoista. Tämä virhe johti toiseen virheeseen.

Timpurit havaitsivat asian ja sen seurauksena naulat on pääsääntöisesti ammuttu ulkoverhouslautojen sisään. Tämä on kuitenkin RunkoRYL 2000 laatuvaatimusten vastaista ja siten loukkaa hyvää rakentamistapaa.

Lautakunta ei ottanut huomioon, että ulkoverhouslaudoista ulos korkkaavat naulankannat altistuvat ruostumiselle, joka tarkoittaa muuta kuin esteettistä haittaa. Tämän haittavaikutuksen ymmärtäminen kuvittelisi olevan rakennusalaan erikoistuneelle esittelijälle itsestään selvää ilman erillistä mainintaakin, mutta ei ole. Esteettinen haitta osattiin arvioida ilman erityistä mainintaakin, mutta funktionaalista haittaa ei.

Kuluttajariitalautakunta on itse todennut eräässä aiemmin antamassaan ratkaisussa, että ulkoverhouksen on täytettävä kaikilta osiltaan RunkoRYL 2000 laatuvaatimukset. Ratkaisussaan lautakunta ei viitannut RunkoRYL 2000 laatuvaatimuksiin tai hyvään rakentamistapaan. Rahallinen korvaus tästä yksinomaan esteettisenä virheenä arvioidussa ratkaisussa oli reippaasti aliarvioitu, kun huomioidaan ulkoverhouksessa tehtyjen virheiden kokonaisuus.

Toinen hutaistun ratkaisun vaikutelman jätti ratkaisu, joka koski märkätilojen laattalattioiden saumausten uusimista. Lautakunta antoi ratkaisun asiaan, jota ei oltu pyydetty. Ratkaisussa todettiin mm. seuraavaa: ”Koska kysymyksessä on suhteellisen tavanomainen korjaustoimenpide, lautakunta katsoo, ettei tilaajien vaatimuksia vedeneristeen uusimisesta voida pitää aiheellisina.”

Emme olleet vaatineet vedeneristeen uusimista, vaan vastaavan työnjohtajan valvontakustannusten korvaamista ja että työmiehellä tulee olla vedeneristyssertifikaatti, jos tunaroinnin seurauksena laattoja joudutaan vaihtamaan ja kosteuseristystä korjaamaan.

Lautakunta ehdotti tavarantarkastajan käyttöä keittiökalusteiden asennusta koskevassa asiassa, jossa virhe pystytään toteamaan valokuvista tai kenen tahansa toimesta. Virheen korjauskustannus olisi todennäköisesti tavarantarkastajan hintavaa palkkioita pienempi. Tavarantarkastus on osa Kauppakamarin ansaintalogiikkaa. Tavarantarkastajan arviolla ei ole tukena oikeusperustaa. Näin selvissä asioissa kuluttaja-asiakkaalta ei pitäisi edellyttää tavarantarkastajan arviota, onko kyseessä virhe ja pitäisikö se korjata.

Mikäli olisimme halunneet käyttää tavarantarkastajaa, olisimme osanneet käyttää sitä ilman lautakunnan suositustakin. Suositus tavarantarkastajien käytöstä on tyypillinen elinkeinoelämän edustajan suositus, joka soveltuu huonosti kuluttajariitojen työkaluksi.

Edellä kuvattujen ratkaisujen lisäksi kaksi muutakin ratkaisua laittoi pohtimaan lautakunnan ratkaisujen mielekkyyttä. Ratkaisun yleisvaikutelmaksi jäi lautakunnan perehtyneisyys ensisijaisesti kuluttajalainsäädäntöön. Hyvän rakentamistavan ja rakentamismääräysten vastaisen toiminnan huomiointi ja linkittäminen kuluttajan oikeuksiin jäi jokseenkin kysymysmerkiksi.

Esittelijällä olisi ollut mahdollisuus pyytää lisäselvitystä epäselvistä asiakohdista, koska harvalla kuluttaja-asiakkaalla on aiempaa kokemusta, miten asiat tulisi täsmällisesti ottaen esittää, jotta ne tulisivat huomioiduiksi kuluttaja-asiakkaan tarkoittamalla tavalla.

Muista jokaisen virheen osalta seuraavat seikat ratkaisusuositusta hakiessa
Huomioithan aina seuraavat asiat:

 • Kuvaile virhe.
 • Kuvaile virheen merkitys (esteettinen ja/tai funktionaalinen).
 • Totea mitä nimenomaista hyvän rakennustavan mukaista ohjetta tai määräystä toteutus loukkaa.
 • Kerro vaaditko virheen korjausta vai rahallista korvausta.
 • Lisää virhekohtainen liiteaineisto (todistelu)

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pesuhuoneen alas laskettu katto toteutettiin virheellisesti

Märkätilat toteutettiin vastoin hyvää rakentamistapaa

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Topi-Keittiö pohjanoteeraus

Höyrysulkumuovin reikien korjaus tapahtui vastoin rakennusmääräyksiä

Esimerkki DEN Finlandin karkeasta rakennusvirheestä

Rakentamisprosessista kohti oikeusprosessia

Vuositarkastus aktivoitu

Tästä talomyyjä ei kerro mitään

Laatukäsite Neuvostoliitosta