DEN Finland Oy jakautui


Liiketoiminnan rönsy syntyi 2017
Pohjolan Design-Talo (omistaja Detapo Oy) hankki Talliosake-tuotemerkillä liiketoimintaa harjoittaneen Laponte Oy:n itselleen osakevaihdolla. Tämän jälkeen Laponte Oy sulautettiin 30.11.2017 liiketoimintasiirrolla Pohjolan Design-Taloon. Pohjolan Design-Talon toimitusjohtaja Jaakko Taivalkoski totesi yhtiön julkistamassa tiedotteessa 1.6.2017 seuraavaa:

”Talliosake on nopeasti kehittyvä yritys, jolla on suuret kasvumahdollisuudet. Se tuo merkittävän ulottuvuuden Pohjolan Design-Talon tuoteperheeseen ja yhtiön asiakkaille aikana, jolloin kaupunkimaisen pientaloasumisen tarve kasvaa, tonttien koko ja asuntojen neliömäärä pienenevät ja säilytystilojen tarve on yhä suurempi.”

DEN Group Oy jakautui kahdeksi erilliseksi yhtiöksi
Viisi vuotta myöhemmin liiketoiminnan rönsystä piti päästä kiireellisenä eroon. DEN Group Oy kertoi 11.5.2022 jakavansa DEN Finland Oy:n Kodit- ja Tilat-liiketoiminnot kahdeksi juridisesti erillisiksi yhtiöiksi. Yhtiörakenteen muutos oli suunniteltu tapahtuvaksi vuoden 2022 lokakuun loppuun mennessä. Tiedotteessaan DEN Group Oy kertoi, ettei muutoksella ole vaikutuksia yhtiön toimintaan. Lähde: den.fi uutiset 11.5.2022. Myöhemmin DEN Group ilmoitti muutoksen siirtyvän vuoden 2022 lopulle. Lähde: den.fi uutiset 30.9.2022.

Uutinen jakautumisesta oli odotettu. Olen aiemmissa postauksissa ennakoinut tätä liiketoiminnan muutosta johdonmukaisena seurauksena DEN Finland Oy:n "hällä väliä" asenteesta, joka on aiheuttanut kuluttaja-asiakkaille melkoisia ongelmia ja pettymyksiä. Rakentamisen laatu ei ole vastannut odotuksia. Tässä jakautumisessa oli kuitenkin kyse rönsyn poistamisesta eli Tilat-liiketoiminnan irrottamisesta DEN Finland Oy:n liiketoiminnoista.

DEN Finland Oy (Y-tunnus 2347517-2) jätti jakautumisilmoituksen kaupparekisteriin 2.6.2022. Ilmoitus rekisteröitiin kaupparekisteriin 3.6.2022.

"Vanhan" DEN Group Oy:n (Y-tunnus 2385352-4) kokonaisjakautumisen tuloksena syntyi kaksi uutta yhtiötä DEN Group Oy (Y-tunnus 3291846-5) ja Talliosake Group Oy (Y-tunnus 3291847-3).

Tarkoituksena oli putsata ”vanhan" DEN Group Oy:n tase Tilat-liiketoiminnan tuomasta rönsystä ja painolastista, jonka jälkeen molemmat uudet yhtiöt ovat pääomistajan näkökulmasta myyntivalmiita. Jakautumissuunnitelma jätettiin kiireellisenä PRH:lle 1.6.2022. Jakautumissuunnitelma rekisteröitiin 3.6.2022.

Jakautumisen tarkoituksena oli eriyttää DEN Finland Oy:n Kodit- ja Tilat-liiketoiminnot juridisesti itsenäisiksi yhtiöiksi siten, että Tilat-liiketoiminnot siirtyvät perustettavan Talliosake Group Oy:n omistukseen.

DEN Finland Oy:n kohdalla kysymys oli osittaisjakautumisesta, jossa DEN Finland Oy:n Tilat-liiketoiminnot vastaanottaa perustettava Talliosake Oy (Y-tunnus 3291844-9). Kodit-liiketoimintakokonaisuus jäi edelleen DEN Finland Oy:lle.

Koska "vanha" DEN Group Oy (y-tunnus 2385352-4) omisti DEN Finland Oy:n kokonaan se sai vastikkeena 1000 kappaletta talliosakeliiketoiminnan vastaanottavan Talliosake Oy:n osaketta. Samalla DEN Finland Oy luopui rekisteröidyistä aputoiminimistään "Suomen Talliosake" ja "Premium Talliosake” perustetun Talliosake Oy:n hyväksi.

Kokonaisjakautumisessa yhtiörakenne näyttäisi muodostuvan siten, että uusi DEN Group Oy on edelleen holdingyhtiö ja pientalojen operatiivinen rakennustoiminta on jakautuneen DEN Finland Oy:n vastuulla.

DEN Finland Oy:stä irrotetun Tilat-liiketoimintojen osalta Talliosake Group Oy on holdingyhtiö ja operatiivinen Tilat-liiketoiminta Talliosake Oy:n vastuulla. Talliosake Oy:n tytäryhtiön Talliosake Sweden AB:n vastuulla on Talli Sweden liiketoiminnot.

Yhtiöiden taseessa vaihtuvat vastaavat sisältävät yhtiön vaihto-omaisuuden ja saamiset. Jakautumisen jälkeen jäljelle jääneen DEN Finland Oy:n osuus oli 32 118 063 euroa ja Talliosake Oy:n osuus 96 342 814 euroa.

DEN Finland Oy:n edellisen tilikauden voitto 1 570 770 euroa jäi jakautumisessa kokonaan DEN Finland Oy:lle ja Perustetulle Talliosake Oy:lle kirjattiin omaksi pääomaksi miinusta 41 140 592 euroa.

Rahoituslaitoksilta DEN Finland Oy:n ottamista lainoista, joita oli yhteensä 12 500 000 euroa, kirjattiin Talliosake Oy:n vastattavaksi 9 375 000 euroa.

Osakeyhtiön jakautuminen
Osakeyhtiön jakautumista käytetään yleensä yrityskaupan esitoimena. Muita yleisluonteisia selityksiä ovat mm.

 1. erilaisten rahoitusratkaisujen hyödyntäminen
 2. pääomamarkkinoiden hyödyntäminen
 3. paremmin kohdentuvat osakeomistukseen perustuvat sitouttamis- ja palkitsemisratkaisut
 4. osakeyhtiön liiketoiminnan, varojen ja velkojen jakaminen kahteen tai useampaan osaan.
DEN Finland Oy:n tapauksessa Tilat-liiketoiminnot siirrettiin uuteen yhtiöön, jolla ilmeisesti haluttiin järjestellä tasetta parempaan asentoon. On kuitenkin oletettavaa, ettei "uuden" DEN Group Oy:n kuolemankierre pääty vielä tähän rönsyn karsimiseen.

Yleensä liiketoimintojen myynti on helpompaa erillisinä yhtiöinä, kuin yhtenä kokonaisuutena. Nähtäväksi jää millaiseksi omistusjärjestelyt myöhemmin muodostuvat. Löytyykö halukkaita ostajia. Tässä tilanteessa näkisin, että ainakin Keskon kannattaisi irtaantua DEN Finland Oy:n kumppanuudesta ja Ainoakoti-tavaramerkistä sekä panostaa jatkossa laatuun.

DEN Finland Oy:n Kodit-liiketoiminnan vastaanottavan DEN Group Oy:n tasejärjestelyllä on kuluttaja-asiakkaan näkökulmasta erityisen suuri merkitys. Järjestelyssä ratkaistiin, miten hyvin uuden DEN Group Oy:n talous kestää yhtiölle siirtyvät pientalorakentamisen nykyiset velvoitteet mm. takuukorjausvastuut.

Liiketoimintojen yhtiöittämisessä tapahtuu irtaantuminen yhteisistä palveluista, joissa menetetään merkittäviä kiinteisiin kuluihin liittyviä synergiaetuja mm. liiketoimintojen hallinnollisten palveluiden myötä.

DEN Group Oy ja Talliosake Group Oy joutuvat hankkimaan lähitulevaisuudessa omat toimitilat, nimittämään osakeyhtiölain edellyttämät vastuuhenkilöt, hankkimaan operatiivista liiketoimintaa tukevat tietojärjestelmät talous- ja tietohallintoineen.

DEN Finland Oy:n vuoden 2022 kirjanpidosta ilmenevät suuret kokemusperäiset takuukuluvaraukset kertovat suurista koko konsernin toiminnan läpäisevistä laatuongelmista.

Konsernitaseessa on takuu- ja korjausriskeihin varauduttu kirjaamalla taseessa edellisten vuosien toteutumatiedon pohjalta takuukuluvaraus. DEN Group konsernitaseen liitteessä 17 varauksia oli aiemmilta vuosilta kumuloituneena 4 325 000 euroa. Takuukuluvaraukset edustivat noin 2 % Kodit ja Tilat liiketoiminta-alueiden yhteisestä liikevaihdosta.

Vuoden 2020 kirjanpidossa takuukuluvarauksia kasvatettiin noin 13 %. Vuoden 2021 kirjanpidossa varauksia kasvatettiin noin 98 %. Tämä huomattava nousu kertoo, että operatiivisessa toiminnassa oli tehty miljoonamokat. Vuosikertomuksen mukaan takuukuluvarausten korotustarve aiheutui mm. tietyistä poikkeuksellisista takuu- ja muutostyökustannuksista, jotka kirjattiin varauksina.

Ilmeisesti takuukuluvarausten radikaali kasvattaminen liittyi Tilat liiketoiminta-alueen vakaviin ongelmiin. Useat yritykset ovat todenneet Talliosakkeen tilat markkinoituun käyttötarkoitukseen sopimattomiksi.

Asiakkaat ovat kertoneet, että myyjät ovat markkinoineet pienyrittäjille harhaanjohtavasti varastotiloiksi tarkoitettuja Talliosakkeita monitoimitiloina. Tiloissa ei voinut mm. tehdä tulitöitä tai pestä autoja. Ongelmia oli mm. tilojen lupamenettelyssä ja rakenteissa. Tiloihin oli mm. rakennettu parvi ja keittiö, eikä rakennusvalvonta hyväksynyt rakenneratkaisuja. Lähde: ts.fi 29.10.2021.

Tuskin pörssiin
Piensijoittajat ovat spekuloineet DEN Group Oy:n listautumisesta pörssiin. Pörssi on rahoituskanava, joka tarjoaa yritykselle lähinnä edullista pitkäaikaista rahoitusta tavanomaista edullisimmilla kustannuksilla.

Pörssin listautumiskulut ovat kuitenkin melkoisia ja pörssiyhtiön sääntely tiukkaa. Pörssiin listautuessaan yritys astuu uuteen maailmaan. Listautuva yritys tarvitsee hallintoonsa täysin uutta osaamista ja uusia prosesseja. Pörssiyhtiön on noudatettava niin sanottua hyvää hallintotapaa (Corporate Governance). Tästä aiheutuvien hallinnollisten prosessien ja kiinteiden kulujen lisäys on melkoinen.

Listautuminen heikentäisi DEN Group Oy:n markkina-asemaa ja kilpailukykyä, koska kuluttaja-asiakas ei saa listautumisesta mitään konkreettista hyötyä. Listaamattomat kilpailijat toimivat pörssiyhtiötä ketterämmin pienemmillä organisaatioilla ja kiinteillä kuluilla, tarjoten vastaavia tai parempia talopaketteja edullisemmin.

Rakennustoimiala on erittäin suhdanneherkkä ja hankala toimiala. Rakentaminen on pohjimmiltaan käsityötä aivan kuten esimerkiksi laivanrakennus. Tulevaisuutta on haasteellista ennustaa ja tasaisen tuotantovolyymin ylläpito vaikeaa. Digitalisaation hyödyntämismahdollisuudet työmailla ovat vähäiset.

Erityisesti yksilöllisiä kuluttaja-asiakkaille pientaloja rakentavat yritykset tekevät ”nappikauppaa”. Takuukorjausriidat syövät muutoinkin pieniä katteita olemattomiin. Uusia ketteriä kilpailijoita tulee markkinoille kaiken aikaa.

Mikäli pääomistaja haluaa irtautua DEN Group Oy:n liiketoiminnoista osittain tai kokonaan, antaa pörssilistautuminen tähän kuitenkin hyvän mahdollisuuden. Muuta syytä DEN Groupin listautumiseen on yrityksen ulkopuolelta vaikea nähdä.

Kommentit

 1. Anonyymi8/12/2022

  Rakennusala on tuulista ja härskiä bisnestä. Varsinkin omakotitalojen kohdalla on suuri sääli kuinka pariskunnat laittaa usein kaikki säästönsä taloprojektiin kiinni ja kaupan päälle ottavat aivan järjettömän suuren lainan. Mielestäni on todella hyvä, että tuot näitä rakennusalan epäkohtia tänne selvästi esille ja on hienoa, että et taipunut DEN:n vaatimuksiin blogin poistamiseksi.

  Ihan tässä kesäkuukausina on taas pari isohkoa talotehdasta tehnyt konkurssin. Saagatalot Oy (2533356-5) meni konkurssiin 05.07. ja Aatelitalo Oy (2098926-6) 12.8. Eiköhän näidenkin tehtaiden tarina jatku samalla tavalla miten muidenkin konkurssiyritysten, kohta jatkavat taas uudella nimellä ja edelliset asiakkaat takuutöineen jätetään oman onnensa nojaan.

  VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Pesuhuoneen alas laskettu katto toteutettiin virheellisesti

Märkätilat toteutettiin vastoin hyvää rakentamistapaa

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Topi-Keittiö pohjanoteeraus

Höyrysulkumuovin reikien korjaus tapahtui vastoin rakennusmääräyksiä

Esimerkki DEN Finlandin karkeasta rakennusvirheestä

Rakentamisprosessista kohti oikeusprosessia

Vuositarkastus aktivoitu

Tästä talomyyjä ei kerro mitään

Laatukäsite Neuvostoliitosta