Oletko ajatellut ostaa talopaketin


Näin talokauppa tapahtuu
Myyjä pyrkii saamaan Ostajalta mahdollisimman nopeasti allekirjoituksen kauppasopimukseen. Myyjä ei avaa sopimuksen juridista sisältöä tai informoi Ostajaa riskeistä.

Myyntityössä pyritään välttämään keskustelua rakentamiseen liittyvistä laatumäärityksistä, ongelmista ja lisäkustannuksista. Kaupantekotilaisuudessa Ostaja joutuu tyytymään Myyjän vakiosopimuksen ehtoihin, jotka eivät huomioi tasapuolisesti Ostajan etuja mm. maksupostin osalta.

Ostaja joutuu allekirjoittamaan kauppasopimuksen ilman mahdollisuutta tutustua tulevan talonsa rakennussuunnitelmiin ja piirustuksiin. Rakennussuunnitelmat ja piirustukset toimitetaan Ostajalle myöhemmin kaupanteon jälkeen.

Kaupantekotilaisuudessa Myyjä ei osaa kertoa Ostajalle kuka talon tulee rakentamaan, eikä Ostajalla ole mahdollisuutta ennen talokauppaa arvioida aliurakoitsijan ammattitaitoa ja tulevaa työn laatua. Rakentamisprosessin lopputulos on täysin sattuman varassa.

Useat päätöksenteon muodostukseen vaikuttavat olennaiset liitteet mm. laatutasomääritykset Ostaja saa tietoonsa ja luettavakseen kauppasopimuksen solmimisen jälkeen, mikäli hänellä on ylipäätään mahdollisuus päästä internetiin.

Selvitä talokauppaan liittyvät juridiset vastuut
Muuttovalmis talopaketti ei ole vaivaton tie omaan kotiin. Talopaketin kauppakirjaan (urakkasopimukseen) nimensä laittava asiakas ei useinkaan tiedosta oikeuksiaan ja velvoitteitaan esimerkiksi sitä, kuka on vastuussa talopaketin rakennushankkeesta tai esimerkiksi työturvallisuudesta.

Ei ole samantekevää minkä toimittajan talopaketin valitsee. Yrityksen toimintakulttuuriin tutustuminen on eräs tapa varmistaa rakentamisprojektin onnistuminen ja tehdä onnistunut hankintapäätös. Tätä ei kuitenkaan kannata tehdä lukemalla yritysten tyhjänpäiviäisiä mainosblogeja ja kotitarinoita.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRA) (5.2.1999/132) mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvä kantaa vastuun koko rakentamisprosessin onnistumisesta.

Edellä kuvattu tilanne ei muutu eduskunnan 2.3.2023 hyväksymän uuden rakentamislain (HE 139/2022 vp) tultua voimaan 1.1.2025. Uudessa laissa vastuu rakentamishankkeen toteutuksen kokonaisuudesta säädetään päävastuulliselle toteuttajalle eli päätoteuttajalle kuten aiemminkin. Rakentamishankkeeseen ryhtyvä voi valita, nimeääkö hankkeeseensa päävastuullisen toteuttajan vai ottaako tehtävän itse vastattavakseen.

Uutta on se, että rakentamislain 95 §:n mukaan rakentamishankkeessa voi olla lain voimaantultua vaiheittain vaihtuva päävastuullinen toteuttaja.

Kauppasopimuksen mukaan DEN Finland Oy on Myyjä ja asiakas Ostaja. Kauppasopimuksen 14. kohdasta ilmenee, että Ostaja tai hänen valtuuttamansa edustaja toimii kohteen päätoteuttajana.

Talopaketin Ostajasta käytetään eri säädöksissä termejä rakennuttaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä, päätoteuttaja tai päävastuullinen toteuttaja

Kauppasopimuksessa ei nimetä DEN Finland Oy:tä pääurakoitsijaksi tai päätoteuttajaksi. Tästä seuraa, että DEN Finland Oy:llä on ainoastaan Myyjän velvollisuudet ja talopaketin Ostajalla on juridisesti täysi vastuu rakennustyömaasta.

Onko talopaketin Myyjä vakuutellut sinulle jotakin muuta. Silloin Myyjä on puhunut vastoin parempaa tietoa tai saattanut viitata taloelementtien kauppaan ja rakennusurakkaan sovellettavan kuluttajansuojalain (20.1.1978/389) 9 luvun säännöksiin.

Katsotaanpa aluksi mitä maankäyttö- ja rakennuslaki sanoo talopaketin Ostajan huolehtimisvelvollisuudesta. MRA 119 § edellyttää talopaketin Ostajalta seuraavaa:

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Talopaketin Ostajalla on lakiin perustuva velvollisuus ja myös oikeus huolehtia, että kaikilla rakennushankkeessa toimivilla on riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. Kysymys kuuluu millä tavoin talopaketin Ostaja voi huolehtia tästä velvollisuudesta.

Vastaus kuuluu, että talopaketin Myyjän tulee antaa kaikki Ostajan vaatimat selvitykset myös aliurakoitsijoiden työntekijöiden ammattitaidosta, laatoittajan kohdalla mm. vedeneristyssertifikaatista ennen kauppasopimuksen (urakkasopimuksen) allekirjoittamista.

Vältä "Tontti + Talo" -palvelumallia
Tontti + Talo -palvelumallin urakkasopimus on kaikkein hämärin (läpinäkymätön) ja kallein tapa hankkia omakotitalo. Ostajalla ei ole rakennusaikana näkymää rakentamisprosessiin ja mahdollisuutta varmistua hyvän rakentamistavan noudattamisesta. Vastaava tilanne syntyy myös, jos asiakas tekee yksityisen rakentajan kanssa urakkasopimuksen DEN Finland Oy:n muuttovalmiista talopaketista.

Tontti + Talo -palvelumallissa rakentaja huolehtii mm. vastaavan työnjohtajan tehtävistä ja valvonnasta eli valvoo omaa toimintaansa. Käytännössä tämä merkitsee, ettei mitään valvontaa ole. Tässä mallissa asiakas ei pääse osallistumaan rakennusvalvonnan työmaakokouksiin, eikä saa pöytäkirjoja luettavakseen rakentamisen aikana.

"Ei huolta rakennusluvista, pääsuunnittelijan tai vastaavan mestarin hankinnasta – kaikki hoituu kauttamme satojen kohteiden kokemuksella." Lähde: Designtalo.fi

Tontti + Talo -palvelumalli loukkaa kaikkia valvonnan perusperiaatteita, josta asiakas joutuu maksamaan kovaa hintaa rakennusvirheiden myötä.

Talopaketin rakentamisprosessi täyttää yhteisen työmaan tunnusmerkistön
Kyseessä on yhteinen työmaa, jos työmaalla työskentelee samanaikaisesti tai viivytyksettä peräkkäin useampi kuin yksi yritys ja urakoiden kokonaisarvo työmaalla on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Työmaa on yhteinen myös silloin, jos siellä toimii aluksi vain yksi työnantaja, mutta muita työnantajia on tulossa mukaan myöhemmissä työvaiheissa.

Työturvallisuuslain (24.5.2013/364) 6 luvun 52 b §:n mukaan päätoteuttajan ei tarvitse pitää ajantasaista luetteloa yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista, jos rakennusta rakennetaan rakennuttajana olevan yksityishenkilön omaan käyttöön.

Laki verotusmenettelystä (24.5.2013/363) 15 d § sen sijaan velvoittaa rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön toimittamaan Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot rakentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä yksilöinti- ja yhteystietoineen. Lisäksi hänen on toimitettava tiedot näille maksamistaan palkoista ja muista vastikkeista. Tiedot on annettava Verohallinnolle ennen maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta.

Päätoteuttaja
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 1 luvun 2 §:n mukaan päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa taikka sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään.

Ostajan ja Den Finland Oy:n välisessä kauppasopimuksessa Ostaja nimetään päätoteuttajaksi.

Päätoteuttajan roolissa talopaketin Ostaja käyttää rakennustyömaalla pääasiallista määräysvaltaa, ei DEN Finland Oy.

Rakennusvalvonnan edellyttämien asiansa hoitavien työnjohtajien, suunnittelijoiden ja koordinaattoreiden palkkaaminen vuodeksi on huomattava kustannus. Meidän työmaalla DEN Finland Oy ei noudattanut lakien ja asetusten määräyksiä ja henkeä kuin korkeintaan lupausten muodossa. Tällaisesta menettelystä ei kuitenkaan koidu Ostajalle mitään tosiasiallista hyötyä, ainoastaan riskejä. Talopaketin Ostajan on palkattava mm.
 • vastaava työnjohtaja
 • pääsuunnittelija
 • talon ulkopuolisten vesi- ja viemäritöiden (KVV) työnjohtaja
 • kosteudenhallintakoordinaattori (kosteudenhallintasuunnitelma)
 • turvallisuuskoordinaattori (turvallisuussuunnitelma)
Välinpitämättömyys kosteudenhallinnan suhteen on yleensä pientalojen työmailla silmiinpistävää. Kosteusvauriot pientalon rakenteissa ovat yleisiä ja syntyvät siitä, että materiaalien varastointiaika on tontilla pitkä, eikä materiaaleja ja rakenteita suojata rakennusaikana asianmukaisesti.

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys
Valvontaviranomaisena toimii rakennusvalvonta. Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017. Asetuksen 12 § mukaan rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö.

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutuksesta ja työkokemuksesta. Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista sekä kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyskoulutuksesta ja pätevyystentistä. Pätevyys on voimassa 7 vuotta, jonka jälkeen pätevyys vanhenee. Pätevyys voidaan uusia asianmukaisen prosessin kautta. On selvää, ettei maallikko ole tähän tehtävään pätevä.

Ostajan velvollisuus päätoteuttajan roolissa on mm.
 • huolehtia, että työmaalla on pätevä yleisjohto ja nimetty vastuuhenkilö ja hänen sijainen
 • laatia tarpeelliset turvallisuussuunnitelmat ja työmaan alueen käytön suunnitelmat
 • huolehtia työnsuorittajien tehtävien jaosta ja yhteistoiminnasta
 • ehkäistä turvallisuutta ja terveyttä uhkaavat vaarat
 • huolehtia työmaan tiedonkulusta
 • huolehtia työntekijöiden perehdytyksestä perehdytyssuunnitelman mukaisesti
 • valvoa ketä työmaalla työskentelee ja missä tehtävissä
 • huolehtia viikoittaisista kunnossapitotarkastuksista.
Ammattitaitovaatimukset kiistettiin
DEN Finland Oy:n päälliköt kiistivät kaikki ammattitaitovaatimukset ja väittivät isoon ääneen, ettei laki edellytä mitään ammattitaitovaatimuksia, eikä heillä ole velvollisuutta tätä osoittaa.

DEN Finland Oy:n vastaus ongelmaan oli moniääninen suunsoitto.

DEN Finland Oy kiisti vaatimukseni, kun halusin nähtäväksi laatoittajan Kiilto-vedeneristysjärjestelmän sertifikaatin. DEN Finland Oy totesi tässäkin tapauksessa, ettei laki edellytä vedeneristyssertifikaattia.

Tällä menettelyllä DEN Finland Oy loukkasi rakennushankkeeseen ryhtyvän (MRA 119 §) laillista oikeutta huolehtia hankkeeseen osallistuvien henkilöiden riittävästä ammattitaidosta.

Laatoittajalla ei tietenkään ollut esittää sertifikaattia, eikä hän ollut perehtynyt Kiillon vedeneristysjärjestelmän käyttöön. Laatoittajan ammattitaito osoittautui myös muilta osin puutteelliseksi ja työn toteutus virheelliseksi.

Laatoittajan ammattitaidottomuuden seurauksena märkätilat jouduttiin uusimaan, koska laatoittaja oli mm. käyttänyt väärää liian löysää kiinnityslaastia. Laatat valuivat seinäpinnassa alas. Lopputulos oli aaltoileva laatoitus.

Onni onnettomuudessa. Purkutöiden yhteydessä paljastui tällä kertaa seinärakenteista ammattitaidottoman rakennesuunnittelun tuloksia mm. rakentamismääräysten vastainen seinärakenne. DEN Finland Oy:n "talon tavan" mukainen salattu rakenne. Salatuilla rakenteilla tarkoitan dokumentoimattomia "talon tapaan" toteutettuja tai urakoitsijan työntekijän rakentamissuunnitelmien vastaisia oman pään mukaan toteuttamia rakenteita. Talon tavoilla tarkoitan Den Finland Oy:lle tunnusomaisia hyvän rakentamistavan vastaisia toteutustapoja, jotka toistuvat useissa eri rakennuskohteissa..

Työmaalla ammattitaidon puute ja välinpitämättömyys näkyi kaikkialla. Lopputulos oli katastrofaalinen. Useita satoja rakennusvirheitä, joista olen kertonut muutamia esimerkkejä tämän blogin postauksissa. Näistä vain pieni osa oli mahdollista saattaa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

DEN Finland Oy:n toimintatapaa voi pitää maankäyttö- ja rakennuslain 119 § vastaisena, koska halvimman mahdollisen aliurakoitsijan etsintä alkaa vasta kauppakirjan (urakkasopimuksen) allekirjoittamisen jälkeen. Tällä menettelyllä DEN Finland Oy blokkaa pois Ostajan kaikki mahdollisuudet varmistua aliurakoitsijoiden ammattitaidosta.

Eräs toinen talopakettien toimittaja tarjosi meille ennen kaupantekoa mahdollisuuden keskustella kaikista rakentamiseen liittyvistä asioista aliurakoitsijan kanssa. Tätä mahdollisuutta voitaneen pitää MRA:n 119 §:n edellyttämänä huolehtimisvelvollisuuden vähimmäisvaatimuksena. Tuolloin en vielä ymmärtänyt tällaisen tapaamisen merkitystä ja sen arvoa.

Kyse on luottamuskaupasta ja talopaketin toimittajan pitäisi osoittautua luottamuksen arvoiseksi.

Talopaketin urakkasopimukseen nimensä laittava Ostaja on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vastuussa myös mm. seuraavien velvoitteiden täyttymisestä.

Rakenteiden lujuus ja vakaus 117 a §
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät rakennuksen suunnitellun käyttöiän.

Paloturvallisuus 117 b §
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi.

Rakennuttajan on haastavaa huolehtia paloturvallisuudesta, koska DEN Finland Oy ei näytä ymmärtäneen paloturvallisuuden merkitystä. Muuttovalmiin Ainoakodin toimituksesta puuttui tekniseen tilaan sijoitetun LTO-laitteen yläpohjan lävistävien IV-kanavien kotelointi. Tästä ja muistakin puutteista olen kertonut toisessa postauksessa.

Vahinkovakuutusyhtiöiden tulkinnan mukaan paljas verhoilematon aukko asuinrakennuksen rakenteessa on rakennusvirhe, eikä täytä yleisiä paloturvallisuusmääräyksiä.

Terveellisyys 117 c §
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen.

Käyttöturvallisuus 117 d §
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen käyttö ja huolto on turvallista.

Esteettömyys 117 e §
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet 117 f §
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen oleskelu- ja piha-alueet niiden käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että rakennuksen sekä rakennuspaikan piha- ja oleskelualueiden melualtistus ja ääniolosuhteet eivät vaaranna terveyttä, lepoa tai työntekoa.

Energiatehokkuus 117 g §
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi.

Lämmitysjärjestelmän arviointi 117 h §
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on arvioitava lämmitysjärjestelmää koskeva tekninen, ympäristöön liittyvä ja taloudellinen toteutettavuus, jos uuden tai uusittavan rakennuksen lämmitysjärjestelmäksi ei valita uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöön perustuvaa hajautettua energiahuoltojärjestelmää, yhteistuotantoon perustuvaa lämmitysjärjestelmää, kauko- tai aluelämmitys- tai -jäähdytysjärjestelmää taikka lämpöpumppua vaikka sellainen on saatavilla ja kustannustehokkaasti toteutettavissa.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje117 i §
Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että sellaiselle rakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tai rakennusta varten tarvittavan rakennuspaikan tai tontin tekniseen hoitoon tai kunnossapitoon, laaditaan käyttö- ja huolto-ohje.

Asuin-, majoitus- ja työtilat 117 j §
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että tilat suunnitellaan ja rakennetaan turvallisiksi, toimiviksi, viihtyisiksi ja käyttötarkoitukseensa soveltuviksi.

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian vähimmäisosuus 117 l §
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että uudessa rakennuksessa energialaskennassa käytettävästä laskennallisesta ostoenergiasta vähintään 38 prosenttia on uusiutuvaa energiaa, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Uusiutuvan energian vähimmäisosuuden täyttyminen on osoitettava laskelmalla.

Kuluttajansuojalain 9 luvun virhesäännökset
Taloelementtien kauppaan ja rakennusurakkaan sovelletaan kuluttajansuojalain (20.1.1978/389) 9 luvun säännöksiä, kun kyse on elinkeinonharjoittajan (toimeksisaaja) ja kuluttajan (tilaaja) välisestä sopimuksesta. Tähän lainsäädäntöön kuluttaja-asiakkaan kannattaa perehtyä ennen kauppasopimuksen allekirjoittamista.

Meidän tapauksessa DEN Finland Oy oli kirjannut ja hyväksynyt kauppasopimukseen pätemättömiä ehtoja, jotka kuluttajariitalautakunnan ratkaisussa mitätöitiin. Kuluttajansuojalain mukaan kaikki kauppasopimuksen ehdot, jotka poikkeavat 9 luvun säännöksistä tilaajan vahingoksi, ovat mitättömiä, ellei siitä ole muualla laissa toisin säädetty.

Kuluttajansuojalain 9 luvun 13 § virhesäännökset
Suorituksessa on virhe, jos se ei sisällöltään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa luovutusajankohtana voimassa olleissa säännöksissä tai määräyksissä asetettuja taikka hyvään rakentamistapaan sisältyviä vaatimuksia.

Suorituksessa on virhe, jos siitä aiheutuu tai siitä voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle.

Suorituksessa on virhe, jos elementtien asennusta tai urakkaa taikka muuta toimeksisaajan velvollisuuksiin kuuluvaa tehtävää ei ole suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

Suorituksessa on virhe, jos elementtejä ei ole pakattu tai muuten suojattu asianmukaisesti, milloin se on tarpeen elementtien kuljettamista tai säilyttämistä varten.

Suorituksessa on virhe, jos se ei muuten vastaa sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen sopimuksen yhteydessä perusteltua aihetta olettaa.

Kuluttajansuojalain 9 luvun 14 § virhesäännökset
Suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on markkinoinnissa tai muuten ennen sopimuksentekoa antanut elementtien ominaisuuksista, suorituksensa sisällöstä taikka muista suorituksensa laatua tai hyväksikäyttöä koskevista seikoista ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen sopimukseen.

Suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa sopimuksenteon jälkeen annettuja tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon.

Suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, joita joku muu kuin toimeksisaaja on aikaisemmassa myyntiportaassa tai toimeksisaajan lukuun antanut suoritusta markkinoitaessa.

Toimeksisaajan suorituksessa on virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta tilaajalle elementtien säilytystä, asentamista, käyttöä tai hoitoa varten tarpeellisia ohjeita taikka jos toimeksisaaja on muuten laiminlyönyt antaa tilaajalle tiedon sellaisesta seikasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä ja josta tilaaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon.

Toimeksisaaja vapautuu virhevastuusta vain, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu. Toimeksisaaja vapautuu vastuusta myös, jos hän ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä annetuista tiedoista.

Lopputulema
DEN Finland Oy ei osoittautunut missään rakentamisprosessin vaiheessa olevansa luottamuksen arvoinen sopimuskumppani. Olen tuonut tässä blogissa esiin vain joitakin välähdyksiä DEN Finland Oy:n kuluttaja-asiakkaan oikeuksia loukkaavasta yrityskulttuurista. Heti alusta alkaen ilmeni, että asiakasta vahingoittavalla yrityskulttuurilla oli ylimmän johdon täysi tuki.

DEN Finland Oy ei kunnioittanut edes kuluttajariitalautakunnan päätöstä, vaan operatiivinen johto ryhtyi hankaloittamaan kaikin tavoin päätöksen toimeenpanoa. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksen toimeenpanoa DEN Finland Oy yritti vaikeuttaa monin tavoin mm. asettamalla toimeenpanolle erityisehtoja. Ammattitaidottomuudella ja roskan puhumisella ei näyttänyt olevan mitään rajaa.

Ei ole yhtään hyvää syytä uskoa talomyyjien puheisiin ja allekirjoittaa tulkinnanvaraista kauppasopimusta, jossa osapuolten roolit ja vastuut eivät avaudu Ostajalle. Erimielisyyksiä ratkottaessa myyntipuheilla ei ole juridista arvoa.

Ostaja huomaa usein liian myöhään allekirjoittaneensa kauppasopimuksen hyvässä luottamuksen ilmapiirissä tiedostamatta, että jatkossa kauppasopimuksen ehtoja voidaan joutua tulkitsemaan täyden erimielisyyden vallitessa.

Suosittelen, ettei kukaan allekirjoita tämän kaltaista sopimusta, jonka itse menin allekirjoittamaan ymmärtämättä mistä on kysymys. Itse selvisin ainoastaan hyvän tuurin ja itsepäisyyden avulla.

Suosittelen ehdottomasti käyttämään lakimiehen asiantuntemusta. Raha ei mene varmasti hukkaan, koska tällä rahalla Ostaja saa varmuuden sopimuksen pätevyydestä ja tiedon mihin on itse sitoutumassa.

Kommentit

 1. Anonyymi2/15/2023

  Vedeneristyssertifikaatti ei ole mikään lain vaatima asiakirja.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Smyygi2/15/2023

   On valitettavaa, että rakennusala vetää edelleen puoleensa kaikenlaisia ”suhareita”, joilla ei ole mitään tosiasiallisia edellytyksiä suoriutua heille annetuista rakentamiseen liittyvistä tehtävistä. Silti heitä palkataan tunaroimaan asiakkaiden rahoilla. Tämä piirre korostui vahvasti Den Finland Oy:n toiminnassa.

   Olen kuullut esittämäsi väitteen monta kertaa Den Finland Oy:n taholta. Nyt on ymmärrettävä, että kyse ei ole siitä onko laissa nimenomaista mainintaa asiasta. Lainsäädäntö vaatii rakentamisessa ammattitaitoista ja huolellista toteutusta.

   Olen nähnyt ja tavannut käytännössä tunareita, joilla ei ole ollut mitään tietoa vedeneristysvaatimuksista. He ovat hokeneet tuota samaa mantraa, ettei laki vaadi vedeneristyssertifikaattia. Työn tilaajalla tai rakennuttajalla on kuitenkin oikeus tätä edellyttää. Vaatimuksella on vahvat laillisuusperusteet olemassa. Toisin sanoen vaatimus vedeneristysertifikaatista ei ole perusteeton. Saat asiasta lisätietoa mm. lukemalla enemmän blogiani.

   Mikäli teetät kylpyhuoneen tai kylpyhuoneremontin vanhaan taloon, vastaat talosi myyntitilanteessa ostajalle siitä, että työt on tehty määräysten mukaisesti huolellisuutta noudattaen. Miten varmistat, että työt on toteutettu ammattitaitoisesti ja miten osoitat sen ostajalle. Myyntitilanteessa pitää kaikki dokumentaatio esittää ja työn tekijä kertoa ostajalle. Otettuasi työn vastaan, vastaat ostajalle kaikista virheistä itse. Toki sinun asiasi on, jos otat riskin ja teetät työn "naapurin Erkillä".

   Tilanne on kokonaan toinen, jos ostat muuttovalmiin talopaketin yritykseltä, joka rakentaa elinkeinonharjoittajana taloja asiakkaille. Sinulla on lainsäädäntöön perustuva oikeus odottaa, että talo rakennetaan kaikilta osin ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä hyvää rakentamistapaa noudattaen.

   Ellei vedeneristysjärjestelmän asentajalla ole kyseistä vedeneristyssertifikaattia, on päätoteuttajalla tai vastaavalla työnjohtajalla oikeus ja velvollisuus pysäyttää rakennustyöt välittömästi ja vaatia työn suorittajaksi asianmukaisen sertifikaatin omaava tekijä.

   Vedeneristyssertifikaatti on osoitus siitä, että vedeneristäjä on saanut koulutuksen tietyn vedeneristysjärjestelmän asentamiseen. Muut henkilöt ovat epäpäteviä tähän tehtävään. Rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö ja kuluttajansuojalaki edellyttää varsin useissa pykälissä rakentajalta huolellisuutta, pätevyyttä ja ammattitaitoa.

   Poista

Lähetä kommentti

Luetuimmat postaukset

Pesuhuoneen alas laskettu katto toteutettiin virheellisesti

Märkätilat toteutettiin vastoin hyvää rakentamistapaa

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Topi-Keittiö pohjanoteeraus

Höyrysulkumuovin reikien korjaus tapahtui vastoin rakennusmääräyksiä

Esimerkki DEN Finlandin karkeasta rakennusvirheestä

Rakentamisprosessista kohti oikeusprosessia

Vuositarkastus aktivoitu

Laatukäsite Neuvostoliitosta

Tästä talomyyjä ei kerro mitään