Työturvallisuus DEN Finland Oy:n rakennuskohteessa

Työturvallisuuden laiminlyönti ilmentää yrityksen riskienhallinnan epäonnistumista
Mielestäni Den Finland Oy:n yrityskulttuuri vahvistaa konkreettisesti Skanskan turvallisuudesta vastaavan johtajan näkemyksen, että työturvallisuuteen liittyvien ohjeiden ja sääntöjen laiminlyönti ilmentää myös sitä, ettei yrityksessä noudateta muitakaan rakentamisprosessiin liittyviä ohjeita ja sääntöjä.

Lähde: rakennuslehti.fi, Skanskan turvallisuudesta vastaava johtaja Antti Leinon haastattelu Rakennuslehden Raksa-tv:ssä 8.3.2023, ei suora lainaus..

Työturvallisuus laiminlyödään työmaalla
Den Finland Oy:n osalta työturvallisuus näyttää toteutuvan vain talopaketin myyntipuheissa. Työmailla työturvallisuuden toimeenpanon edellyttämä osaaminen ja vastuunkanto ei korostu. Kyse ei ole siitä onko vielä jotain tehtävää tai parannettavaa, vaan siitä, että työturvallisuutta ei toimeenpanna työmaalla miltään osin.

Urakoijat ja työntekijät suhtautuvat työturvallisuusvelvoitteiden toimeenpanoon uhkaavasti ja vihamielisesti. Havaitsin, että pelkkä työturvallisuus-sanan mainitseminen nosti pintaan suuria tunteita, koska velvoitteiden katsottiin lisäävän kustannuksia ja olevan hankalia toteuttaa.

Tehtiin heti selväksi, ettei työturvallisuuden perään kannattanut huudella, jos halusi talonsa valmistuvan. Tämän johdosta omalla pientalotyömaalla vallitsi työturvallisuuden suhteen ja muutoinkin täysi anarkia.

Talopakettia harkitsevilla kuluttaja-asiakkailla tuskin on harmainta aavistusta mihin sotkuun ovat kätensä lyömässä ja mitä työturvallisuusvastuita ottavat kantaakseen.

Talopakettien myyjä vähättelevät koko asiaa. Kysymykset päätoteuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin vastuista ohitetaan olankohautuksella. Myyntityön fokus pyritään pitämään talomallissa ja sisustusmateriaaleissa ja muissa niin ihanissa asioissa.

Rakennustuoteteollisuus RT:n työturvallisuusseminaarissa Tuotetiistai 19.5.2015 esityksen pitänyt Pohjolan Design-Talo Oy:n toimitusjohtaja Saku Sipolan ylevä otsikko "Turvallisuus on vasta alussa" pitää edelleen vuonna 2023 paikkansa. Den Finland Oy:ssä on nukuttu. Ohjeita on, mutta niitä ei tunneta, eikä toimeenpanna työmaalla. Ei ole kuitenkaan tavatonta, että yritysjohtajien mielikuva asioiden tilasta ilmentää tavoitetilaa, ei vallitsevaa käytäntöä. Näin on myös työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Työturvallisuusmääräysten noudattaminen näyttää olevan DEN Finland Oy:n aliurakoitsijoille yhtä vieraita asioita kuin kosteudenhallintasuunnitelman tai hyvän rakentamistavan noudattaminen. Näistä työntekijät olivat täysin tietämättömiä. DEN Finland Oy ei ollut huolehtinut mistään, eikä sitä kiinnostunut edellä mainittujen vaatimusten toimeenpano.

K-Raudan talomyyjä vakuutti, että DEN Finland Oy vastaa asiakkaan puolesta työtuvallisuudesta vuosien kokemuksella ja se on meidän vahvuus kilpailijoihin nähden.

Tällainen moraaliton asioiden vääristely Den Finland Oy:n taholta on erittäin tuomittavaa Ostajan harhaanjohtamista, joka voi aiheuttaa Ostajalle ankaria juridisia seuraamuksia. 

Ennen kaupantekoa Den Finland Oy luo Ostajalle vahvan mielikuvan, että työturvallisuudesta on huolehdittu, eikä Ostajan tarvitse kiinnittää työturvallisuuteen huomiota. Myyjä vastaa työturvallisuudesta. Samalla Den Finland Oy välttää kertomasta Ostajan työturvallisuusvastuista. Tätä voi pitää jo tietoisena Ostajan harhaanjohtamisena.

Itse uskoin myös myyjän vakuutteluun. Tarkista nyt siinä hetkessä lainsäädäntöä ja selvitä oikeuskäytäntöä, kun pitäisi laittaa nimet sopimukseen. Ei siinä mitään. Asiallisen näköinen kaidepaketti tuotiin tontille toiselta työmaalta jo kesken maatöiden.

Lukijan on helpompi päästä kiinni itse "pihviin", jos tarkastellaan ensin mitä Den Finland Oy ja sen tuotemerkkien kotisivut kertovat ja samalla jättävät kertomatta työturvallisuudesta ja siihen liittyvistä Ostajan vastuista.

Den Finland Oy toteaa vastuullisuusraportissaan 2021 työturvallisuudesta mm. seuraavaa:
"Työturvallisuus on koko alalla tärkeä asia. Prioriteettina on mm. ohjeistus, toiminta ja suojavarusteet työmailla". Lähde: Den Finland Oy vastuullisuusraportti 2021, sivu 13

Edellä mainittu ulostulo on asiallisesti ottaen pelkkä toteamus vailla lupausta. Tässä Den Finland Oy toteaa, että työturvallisuus on koko alalle tärkeä asia, koska he ovat ilmeisesti jostain niin lukeneet. Ei siinä mitään. Näitä tyhjänpäiväisiä toteamuksia viestinnästä vastaavien on helppo heittää kaiken muun todellisuudesta erkaantuneen tekstin joukkoon. 

Ainoakodin kotisivu kertoo työturvallisuudesta seuraavaa

Me kannamme puolestasi vastuun muuttovalmiin toimitussisällön osalta mm. seuraavista asioista:

 • rakentamisen työturvallisuudesta, joka huomioidaan heti suunnitteluvaiheessa
 • työntekijöiden ja kumppaneiden perehdyttämisestä työturvallisuuteen
 • vaaratilanteiden tunnistamisesta ja niiden aiheuttajien poistamisesta työmaalta
 • henkilösuojien käyttämisestä
 • putoamissuojauksen käyttämisestä sisällä ja ulkona
 • lisäksi edellytämme työntekijöiltämme työturvallisuuskortin suorittamista.
 • Hyvin suunniteltu ja valvottu rakentaminen takaa turvallisen työympäristön ja samalla rakentamisen laatu pysyy korkeatasoisena.

Lähde: ainoakoti.fi 1.1.2023

Designtalo kertoo työturvallisuudesta seuraavaa
Varmistamme sinulle erinomaisen kokemuksen uuden kodin hankkimisesta vahvan ammattitaitomme avulla. Pidämme huolen, että asumisesi on laadukasta ja huoletonta koko kotisi elinkaaren ajan. Mikä parasta – saat tämän kaiken yhdellä sopimuksella ja luotettavalta toimijalta. Lähde: designtalo.fi 1.1.2023
Finnlamelli kertoo työturvallisuudesta seuraavaa
Finnlamellin julkaiseman taulukon mukaan se kertoo olevansa muuttovalmiin ja sisustusvalmiin talopakettitoimituksen osalta päätoteuttaja rajaamatta vastuitaan. Tähän on kuitenkin valistuneen rakennuttajan syytä suhtautua erittäin suurella varauksella. 
Rakennusvalvonta ei vaadi työturvallisuusvastaavien nimeämistä
Rakennusluvassa eikä aloituskokouksen pöytäkirjassa vaadita nimeämään erikseen päätoteuttajaa, turvallisuuskoordinaattoria, eikä vaadita turvallisuussuunnitelmaa rakennusluvan liitteeksi.

Rakennusvalvonta edellyttää, että työturvallisuus hoidetaan valtioneuvoston rakennustyöasetuksen (205/2009) turvallisuussäännösten mukaisesti. Tästä vastaa talopaketin Ostaja, ei Myyjä eikä vastaava työnjohtaja.

Yllä kuvassa ote rakennustöiden aloituskokouksen pöytäkirjasta.

Kuka on päätoteuttaja
Kauppasopimuksen 14. kohdan mukaan DEN Finland Oy rajaa työturvallisuusvastuunsa seuraavasti:

”Ostaja tai hänen valtuuttamansa edustaja toimii kohteen päätoteuttajana. Myyjä vastaa kuitenkin päätoteuttajalle asetetuista työturvallisuusvastuista toimitukseensa sisältyvän työsuorituksen osalta".

Kauppasopimuksen 14. kohdan mukaan Ostaja vastaa myös kaikista velvoitteidensa täyttämättä jättämisestä Myyjälle ja tai ulkopuoliselle aiheutuneista vahingoista.

Asiakkaan tietopankissa todetaan, että työmaalla jokainen urakoitsija vastaa oman henkilöstönsä turvallisuudesta sekä työturvallisuusohjeiden noudattamisesta.

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta on täysin yksiselitteinen. Jos rakennustyömaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, vastaa rakennuttaja myös päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista.

Rakennustyömaalla voi olla vain yksi nimetty päätoteuttaja ja se on myös kauppasopimuksen 14. kohdan mukaan lähtökohtaisesti Ostaja. Päätoteuttaja vastaa rakennustyömaan työturvallisuudesta suvereenisti ja kokonaisvaltaisesti.

Päätoteuttajan roolissa talopaketin Ostaja käyttää rakennustyömaalla pääasiallista määräysvaltaa, ei DEN Finland Oy. Tätä asiaa Den Finland Oy:n operatiivinen johtaja ei pystynyt mitenkään käsittämään, vaan ryhtyi syyttämään Ostajaa rakennustöiden vaikeuttamisesta ja pysäytti lopulta rakentamisen.

Niin kierosti laadittua ja juridisesti pätevää kauppasopimusta ei pysty laatimaan, joka vapauttaisi rakennuttajan työturvallisuusvastuusta.

Talopaketin Ostaja ei pääse irti päätoteuttajan vastuista, ellei hän palkkaa kirjalliseen sopimukseen perustuvaa erikseen nimettyä päätoteuttajaa vastaamaan kokonaisvaltaisesti rakennustyömaan työturvallisuudesta.

Vaikka lain edellyttämä turvallisuussuunnitelma olisi laadittu ammattitaitoisen asiantuntevan konsultin toimesta, se ei vapauta päätoteuttajaa työturvallisuuteen liittyvistä vastuista. 

Päätoteuttaja vastaa myös siitä, että Den Finland Oy on toimeenpannut velvoitteensa lakien ja säädösten mukaisesti ja että työturvallisuus työsuoritusten osalta toteutuu työmaalla. Den Finland Oy:n pientalotyömaan valvonnan toimeenpano on käytännössä kenelle tahansa täysin mahdotonta.

Mikäli näin ei kuitenkaan tapahdu, on päätoteuttaja kokonaisuudessaan ja Den Finland Oy työnantajana oman työsuorituksensa osalta vastuussa työtapaturman juridisista seurauksista.

Kannattaa muistaa, että pientalon työmaa on yhteinen työmaa ja rakennustyömaalla on talopaketin pystyttämisen lisäksi myös paljon muita työsuorituksia, joihin liittyy päätoteuttajan työturvallisuusvastuita.

Päätoteuttajan nimeämisestä huolimatta valtioneuvoston rakennustyöasetuksen (205/2009) 2 luvun perusteella Ostajalla on edelleen useita työturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia, joiden laiminlyönnistä voi seurata tuomioita kuten mm.
 • turvallisuusasiakirjan laatiminen ja sen päivittäminen
 • turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen
 • asianmukaisten turvallisuussuunnitelmien laadinnan varmistus
 • tiedon välittäminen rakennushankkeeseen osallistuvien kesken.
DEN Finland Oy ei ole juridisessa vastuussa rakennustyömaan työturvallisuudesta kauppasopimuksen perusteella, koska sitä ei ole sopimuksissa nimetty päätoteuttajaksi.

Kauppasopimuksessa ja asiakkaan tietopankissa annettu lupaus vastata "päätoteuttajalle asetetuista työturvallisuusvastuista toimitukseen sisältyvän työsuorituksen osalta", ei tarkoita yhtään mitään mikä ei muutoinkin olisi lainsäädännön perusteella Den Finland Oy:n vastuulla.

Turvallisuuskoordinaattori
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 1 luvun 2 §:n mukaan turvallisuuskoordinaattorilla tarkoitetaan rakennuttajan rakennushankkeeseen nimeämää tehtävistään vastuullista edustajaa, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista. Tietämättömyys tai se mitä muut talopaketin hankkineet ovat tehneet tai jättäneet tekemättä ei vapauta Ostajaa vastuusta.

Turvallisuuskoordinaattorin pätevyys
Työsuojelun osalta valvontaviranomainen ei ole rakennusvalvonta, vaan paikallinen aluehallintovirasto (AVI). Aluehallintovirasto valvoo työsuojelua koskevien säännösten noudattamista tarkastuksilla.

Koordinaattorin perustehtävä on koordinoida, eli tässä tapauksessa ohjeistaa, johtaa ja huolehtia työturvallisuustoiminnan toimeenpanosta sekä pientalotyömaalla. Asianmukaisesti koordinoitu turvallisuustoiminta ilmenee työmaalla eri osapuolten välisenä sujuvana ja hallittuna yhteistoimintana.

Lainsäädännössä turvallisuuskoordinaattorin pätevyydellä ei viitata muodolliseen pätevyysvaatimukseen, vaan henkilön tietojen, taitojen ja kykyjen yhdistelmään. Pätevällä henkilöllä on oltava ymmärrys, kyky ja tahtotila huolehtia lain velvoitteista pientalotyömaalla.

Jos on lain mukaan vastuussa jostakin, on oltava myös ymmärrys velvollisuuksista ja mistä on vastuussa. Ymmärryksen hankkimisessa auttaa osallistuminen kaikille avoimiin turvallisuuskoordinaattorin koulutuksiin.

Tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Turvallisuuskoordinaattorilla on oltava kyky organisoida velvoitteiden mukaiset toimet ja valvoa niiden noudattamista.

Tämä ei onnistu työmaan haasteellisessa ympäristössä ilman tahtotilaa. Muodollisesti työturvallisuuteen orientoitunut henkilö ei ole tehtävään pätevä. On oltava myös tosiasiallinen tahtotila hoitaa asianmukaisesti turvallisuuskoordinaattorin lakisääteisiä tehtäviä.

Asiakkaan tietopankissa Den Finland Oy kiistää työturvallisuusvastuunsa
Asiakkaan tietopankissa Den Finland Oy irtisanoutuu kaikesta muusta paitsi lain tarkoittamista työnantajan työturvallisuusvastuusta. Asiakkaan tietopankissa on myös täysin käsittämättömiä ehtoja kuten mm seuraava:

Ellei tilaaja ole toisin ilmoittanut, turvallisuuskoordinaattorina toimii vastaava työnjohtaja.

Den Finland Oy vetää lain mutkat suoriksi. Valtioneuvoston rakennustyöasetuksen (205/2009) 2 luvun 5 §:n mukaan rakennuttajan tehtävä on nimetä turvallisuuskoordinaattori.

Vastuu turvallisuuskoordinaattorin nimeämisestä ja turvallisuussuunnitelmasta säilyy kaiken aikaa Ostajalla. Vastaava työnjohtajamme ei ollut edes tietoinen koko asiasta. Hänellä ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia hoitaa tällaista tehtävää, eikä myöskään hoitanut.

Den Finland Oy ei voi nimetä turvallisuuskoordinaattoria yksipuolisesti ja ilmoitusluonteisesti asiakkaan tietopankissa. Ei voi kuin ihmetellä yhtiön operatiivisen johdon laillisuustulkintoja. Tosin kauppasopimuksen 14. kohdassa velvoitetaan Ostajaa nimeämään turvallisuuskoordinaattori, kuten laki edellyttää.

Sotkun juridinen seuraus
Työturvallisuusvastuut eivät siirtyneet Ostajalta Den Finland Oy:lle, kuten Ostajan annettiin Myyjän toimesta ymmärtää. Näyttää siltä, että Den Finland Oy:n operatiivinen johto ei ole tehtäviensä tasalla ja vaarantaa sekavalla menettelyllään tietoisesti Ostajan oikeusturvan.

Meidän rakennustyömaalla jäi toimeenpanematta rakennusluvan edellyttämät valtioneuvoston rakennustyöasetuksen (205/2009) mukaiset työturvallisuusvelvoitteet. Päätoteuttajan velvollisuuksista ei huolehdittu, turvallisuuskoordinaattoria ei nimetty, eikä asianmukaisesti laadittua turvallisuussuunnitelmaa ollut. Kukaan ei huolehtinut työmaan työturvallisuudesta.

Näin ollen syyllistyin Ostajana tietämättömyyttäni, huolimattomuuttani ja hyväuskoisuuttani työturvallisuusrikokseen, josta on säädetty rangaistus.

Ostajan velvollisuuksiin liittyy selonottovelvollisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että Den Finland Oy:n puheet ja tekstit eivät vapauta Ostajaa päätoteuttajan juridisista vastuista. Nyt työturvallisuusrikoksen syyteoikeus on jo osaltani vanhentunut.

Todellisuus ei vastaa puheita, ei alkuunkaan. Työmaalla otettiin turvallisuusriskeistä suurin eli kuolema. Riskiä voi kuvata lauseella "vain yksi horjahdus tai harha-askel ja olet kuollut".

Työmaalla havaitut silmäänpistävimmät työturvallisuuspuutteet
 • Telineille ei suoritettu käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksia.
 • Telinekortit puuttuivat Den Finland Oy:n omista ja myös talon päätyyn kyhätystä huojuvasta vuokratelineestä.
 • Telineistä jäi puuttumaan mm. pääty- ja putoamiskaiteet.
 • Työmiehet eivät käyttäneet turvavaljaita eivätkä ensimmäisen päivän jälkeen suojakypäriä (poikkeuksena työpäällikkö).
 • Työmaalla lautakasat ja rakennusjätteet pitkin pihoja.
 • Tyhjiä juomapulloja (myös lasi) ympäri työmaata.
 • Naulat, naulakammat ja ruuvit jätettiin siihen mihin ne sattuivat putoamaan.
 • WC:tä ei työmaalla ollut. Kusella käytiin talon nurkissa ja jätelavan luona.
 • Palavia tupakoita tumpattiin mihin sattuu. Asiakkaan paikalle tuomista peltisistä purkeista ei ollut mitään apua.
 • Alkusammutusvälineenä toimi 50 cm pitkä puutarhaletkunpätkä teknisessä tilassa.
 • Turvallisuusohjeita ei ollut.
 • Turvallisuussuunnitelmaa ei ollut.
 • Ensiapupakkauksesta ei havaintoa.
 • Turvallisuuskoordinaattoria ei ollut.
 • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät laiminlyötiin
 • Päätoteuttajan vastuulla olevien työturvallisuusvastuiden laiminlyönti.
Talopaketin ostaja, tiedosta tämä
Talopaketin Ostajan on syytä tiedostaa, kenellä on työturvallisuuslain ja rikoslain tarkoittama juridinen vastuu yhteisen työmaan työturvallisuudesta. Katsotaan ensin mihin toimijoihin sovelletaan työturvallisuuslakia.

Työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 2 §:n 1 mom. mukaan työturvallisuuslakia sovelletaan työsopimuksen perusteella tehtävään työhön sekä virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehtävään työhön.

Edellä mainitun lainkohdan mukaan työturvallisuuslakia sovelletaan Den Finland Oy:n osalta vain niihin työsuorituksiin, joita sen omat työntekijät suorittavat työsopimuksen perusteella kuten esimerkiksi talopaketin sisäiset LVIS työt.

Asiakkaan tietopankin ja edellä mainitun lainkohdan perusteella Den Finland Oy ei vastaa ulkopuolisten urakoitsijoiden työturvallisuudesta, vaikka työsuoritus kuuluisi Den Finland Oy:n toimitukseen.

Työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 2 §:n 2 mom. mukaan lakia sovelletaan myös yhteisellä rakennustyömaalla pääurakoitsijaan, rakennuttajaan ja muuhun henkilöön, joka johtaa tai valvoo rakennushanketta, siten kuin 52, 52 a ja 52 b §:ssä säädetään.

Kauppasopimuksessa nimetään Ostaja tai hänen valtuuttamansa edustaja päätoteuttajaksi. Koska Ostaja on sama henkilö kuin rakennuttaja, on Ostajan työturvallisuusvastuu rakennustyömaalla kaiken toiminnan kattava.

Ostajan kannattaa muistaa, että asiakkaan tietopankki ei ole sopimus, eikä täytä sopimukselle tai sopimuksen liitteelle asetettuja muotovaatimuksia.

Asiakkaan tietopankki luovutetaan Ostajalle vasta kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen ja sen asiakohdat on liitetty sopimukseen lainsäädännön vastaisesti. Menettely on räikeässä ristiriidassa kuluttajalainsäädännön kanssa, eikä asiakkaan tietopankilla ole juridista painoarvoa.

Asiakkaan tietopankissa Ostajalle asetetaan runsaasti velvoitteita, joista asiakasta ei ole informoitu ennen kaupantekoa ja joista kauppasopimuksessa ei mainita lainkaan ja näin ollen ne ovat pätemättömiä.

Mikä on työturvallisuusrikos
Rikoslain (6.4.2018/217) 47 luvussa säädetään työrikoksista. Työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää tahallisuutta, huolimattomuutta tai piittaamattomuutta työturvallisuusmääräyksiä kohtaan.

Yksittäisen työturvallisuusmääräyksen rikkominen, joka on työturvallisuuden kannalta vähäinen ja josta säädetään rangaistus työturvallisuuslain (738/2002) 63 §:ssä, ei täytä rikoslain työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistöä. Rikoslain mukainen rangaistusasteikko on seuraava:
 • Työturvallisuuden toimeenpanon ja yleisten edellytysten laiminlyönnistä työpaikalla voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
 • Kuolemantuottamuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
 • Törkeästä kuolemantuottamuksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
 • Vammantuottamuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
 • Törkeästä vammantuottamuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Työturvallisuuslain mukaan rakennuttaja tai tämän edustaja, päätoteuttaja ja työnantaja voidaan tuomita työturvallisuusrikkomuksesta tai -rikoksesta rangaistukseen.

Turvallisuuskoordinaattori voidaan tuomita rakennuttajan lakisääteisenä edustajana rangaistukseen työsuojelurikoksesta hänelle kuuluvien velvollisuuksien laiminlyömisestä.

Työturvallisuuslain mukaan rakennuttaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö työturvallisuuslaissa tai sen nojalla annetussa säädöksessä säädetyn selvityksen tai suunnitelman tekemisen on tuomittava työturvallisuusrikkomuksesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Ostaja lähtee lusimaan
Kyllä Ostaja lähtee lusimaan Den Finland Oy:n puolesta. Ajatellaanpa vaikka tilannetta, jossa työntekijä kompastuu työmaalla lankkuun ja lyö kaatuessaan päänsä. Seurauksena voi olla työntekijän työkyvyttömyys tai jopa pysyvä vammautuminen.

Työntekijää edustava asianajaja tulee varmuudella vaatimaan rakennushankkeen päätoteuttajan rikosoikeudelliseen vastuuseen työturvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä ja vaatii korvauksia työkyvyttömyydestä, vammasta, pysyvästä vammasta tai jopa kuolemantuottamuksesta.

Joku on aina juridisessa vastuussa työturvallisuudesta ja se on lain mukaan päätoteuttaja. Tuomioistuimen tuomio perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön, ei Myyjän Ostajalle antamiin lupauksiin, nettisivujen tai asiakkaan tietopankin luomiin mielikuviin.

Tuomioistuin tulee ratkaisemaan ensimmäisenä, kuka on rakennustyömaan päätoteuttaja. Tämä ei ole vaikea tehtävä, koska se on jo kauppasopimuksenkin perusteella muuttovalmiin talopaketin Ostaja.

Tämän jälkeen tuomioistuin ratkaisee, onko päätoteuttaja laiminlyönyt työturvallisuuden toimeenpanon.
 • Onko asiantunteva turvallisuuskoordinaattori nimetty?
 • Onko asianmukainen turvallisuussuunnitelma laadittu?
 • Onko turvallisuussuunnitelmaan tai sen toimeenpanoon liittynyt puutteita, joilla on ollut vaikutusta työtapaturman syntyyn?
Ajatelkaa, jos tässä yhteydessä paljastuu, että työmaan turvallisuussuunnitelma puuttuu kokonaan tai sitä ei ole toimeenpantu asianmukaisesti lain edellyttämällä tavalla.

Päätoteuttaja tuomitaan työturvallisuusrikoksesta tuomioistuimen määräämään vapaus- tai sakkorangaistukseen sekä suorittamaan työntekijälle työtapaturman aiheuttaman vamman mukaiset taloudelliset korvaukset. Tämän lisäksi päätoteuttaja voi joutua vastaamaan siviilioikeudelliseen vahingonkorvauskanteeseen.

Vaikka päätoteuttaja olisi nimetty, voidaan Ostaja tuomita rakennuttajan ominaisuudessa työturvallisuusrikoksesta, mikäli tämä on laiminlyönyt vastuulleen kuuluvan turvallisuusasiakirjan laatimisen ja turvallisuuskoordinaattorin nimeämisen, vaikka sillä ei olisi suoraa syy-yhteyttä sattuneeseen työtapaturmaan.

Turvallisuuskoordinaattori, joka kaiken todennäköisyyden mukaan on antanut vain nimensä ostajan käyttöön ja jättänyt velvollisuutensa hoitamatta, voitaisiin tuomita työturvallisuusrikoksesta vähäiseen sakkorangaistukseen velvollisuuksien laiminlyömisestä.

Turvallisuuskoordinaattori voi joutua rikoslain 47 luvun 1.§:n 1. ja 2. mom. perusteella vastuuseen huolimattomuudesta, joka mahdollistaa työtapaturman, vaikka itse tapaturmaa ei olisi sattunut.

Den Finland Oy voitaisiin tuomita korkeintaan työnantajan työturvallisuusvelvoitteiden laiminlyönnistä sakkorangaistuksen, jos tuomioistuin katsoo tapaturman kohdistuneen sille työsopimuksen perusteella työtä tekevään henkilöön.

Ulkopuolinen urakoitsija voitaisiin myös tuomita työturvallisuusvelvoitteiden laiminlyönnistä vähäiseen sakkorangaistukseen, jos tuomioistuin katsoo tapaturman kohdistuneen sille työsopimuksen perusteella työtä tekevään henkilöön.

Oma kokemukseni Den Finland Oy:n yrityskulttuurista on sen kaltainen, että todennäköisesti Den Finland Oy tulisi kiistämään kaiken vastuunsa tuomioistuimessa tulkiten kauppasopimuksen lausekkeita itselleen edullisella tavalla ja vetoamalla lainsäädäntöön, jonka mukaan päätoteuttaja on vastuussa työturvallisuudesta ja aliurakoitsijat vastaavat itsenäisinä työnantajina omasta toiminnastaan.

Turvallisuuskoordinaattori jäi nimeämättä
Jos Ostaja jättää turvallisuuskoordinaattorin nimeämättä, syyllistyy Ostaja työturvallisuusrikkomukseen- tai rikokseen, joka voidaan tulkita tahalliseksi. Ostaja voidaan tuomita työturvallisuusrikkomuksesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

DEN Finland Oy:llä voidaan nähdä olevan myös taloudellisia insentiivejä hämärtää tarkoituksellisesti Ostajan käsitystä rakennustyömaan työturvallisuuden juridisesta vastuusta.

Myyjä ei halua informoida Ostajaa päätoteuttajalle kuuluvista työturvallisuusvastuiden toimeenpanosta ja muista velvollisuuksista. Näistä aiheutuu Ostajalle työtä, vastuita ja kustannuksia. Tietämättömyys ei kuitenkaan poista Ostajan juridista vastuuta.

Johtopäätökseni on, että kauppasopimuksen työturvallisuutta koskevat lausekkeet eivät ole Ostajalle sellaisenaan riittävä sopimusoikeudellinen keino delegoida rakennustyömaan päätoteuttajan työturvallisuusvastuut Den Finland Oy:lle.

Työturvallisuuden laiminlyönti työmaalla oli kokonaisvaltaista. DEN Finland Oy:n ylimmän johdon olisi pitänyt varmistaa, että heidän työsuorituksensa osalta työmaalla toteutuu työturvallisuuden toimeenpano, määräykset ja valvonta sekä huolehtia, että päätoteuttajaa informoidaan valtioneuvoston antaman asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) edellyttämällä tavalla.

Henkilösuojainten käytöstä rakennustyömailla säädetään valtioneuvoston päätöksessä henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) ja valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). Asetuksen 13 luvun 71 §:n mukaan rakennustyössä edellytetään asianmukaisten henkilösuojainten käyttöä.

Kommentit

Luetuimmat postaukset

Pesuhuoneen alas laskettu katto toteutettiin virheellisesti

Märkätilat toteutettiin vastoin hyvää rakentamistapaa

Tyhmyydestä joutuu maksamaan

Topi-Keittiö pohjanoteeraus

Höyrysulkumuovin reikien korjaus tapahtui vastoin rakennusmääräyksiä

Esimerkki DEN Finlandin karkeasta rakennusvirheestä

Rakentamisprosessista kohti oikeusprosessia

Vuositarkastus aktivoitu

Laatukäsite Neuvostoliitosta

Tästä talomyyjä ei kerro mitään